Zavřít upoutávku Infookno

Pozvánka na I. Dyjské posvícení 23.8. - 25.8. 2019

Obec Dyje srdečně zve
na

I. DYJSKÉ POSVÍCENÍ

23. 8. - 25. 8. 2019

Akci pořádá Obec Dyje ve spolupráci s Asociací žen Dyje.

Program:

 • Pátek 23.8.2019
  • 18:00 hod. zdobení a stavění máje u „Krmelce na hřišti“ v Dyji
 • Sobota 24. 8. 2019
  • 9:00 hod. sraz chasy u kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji, předání hodového práva panem starostem Staňkem
  • 9:30 hod. průvod chasy vesnicí v doprovodu slovácké dechové hudby Rozmarýnka Roberta Koníčka z Vlčnova
  • 20:00 hod. večerní zábava v „Krmelci na hřišti“ s kapelou Rozmarýnka Roberta Koníčka, která zahraje klasické dechové skladby i písničky v moderním rytmu
 • Neděle 25. 8. 2019
  • 14:00 nástup chasy pod májí a následné předtančení se skupinou Rozmarýnka Roberta Koníčka

Posvícení Dyje


Počet názorů na článek: 0

Úvod pro občana


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Občan

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.2/2019
(08/08/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.7.2019
(07/26/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 25.7.2019 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Duby, pana Matouška.

 3. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy č. 1030051244/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 – jedná se o stavbu Dyje_Šotkovský: NN přip. kab. svod.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.689,01 Kč s DPH, fa č. 20191032 panu Ing. ................. za údržbu okrasných ploch v obci.

 5. Jednohlasně schválilo návrh projektu na stavby Dyje _Machýček: NN přip. úpr. DS (bývalý bazar) o zvýšení příkonu v elektrické DS v obci Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku v Dyji čp. 31 paní ......................., bytem ................... na pozemcích p.č. KN 82/2; p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody Hostinec Na Růžku a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s paní ..................., bytem ..................... od 1.8.2019.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje, o výměře 23 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 98.155,- Kč s DPH, fa č. 1900621 firmě BERK BT s.r.o. ............., za práce na hřišti.

 10. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně, že cyklostezka po pozemku p.č. KN 54/1 a p.č. KN 54/8 k.ú.Dyje kolem zahrad se budovat nebude.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Schválilo, že obec zhotoví obecně závaznou vyhlášku obce ohledně používání zábavné pyrotechniky: 4 zastupitelé pro, 1 proti, 2 zastupitelé se zdrželi.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1040015903/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, zastoupenou panem ................., technikem stavby – jedná se o stavbu Dyje_kabel NN PB 52-54 k RD pana .................

 15. Jednohlasně schválilo firmě PK OSSENDORF s.r.o. kácení dřevin roustoucích mimo les 33 ks stromů s obvodem nad 80 cm na pozemku p.č. KN 1880 k.ú.Dyje, kde vlastníkem je ŘSD ČR Praha.

 16. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030052031/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, zastoupenou panem .............., technikem stavby – jedná se o stavbu Dyje_Tavaly: NN přip. kab. svod do SS.

 17. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2019.

 18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska