Obec Dyje

Dnes je Sunday 10/20/19,
svátek má Vendelín

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2019 (09/27/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí žádost pana ........, bytem .........

 4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_ Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 5. Jednohlasně schválilo pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji za účelem provozování malířského ateliéru paní .............., bytem ................

 6. Schválilo pronájem části p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, 40 m2 panu ......................, bytem .............

 7. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti asfaltobetonem.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. ............, zastoupenou panem ..........., technikem, jedná se o stavbu s názvem Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 10. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ, a.s. .......... za cenovou nabídku 175.877,05 Kč s DPH.

 11. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje panu ..............., bytem ............. z důvodu, že obec má schváleno, že nebude pronajímat a prodávat obecní pozemky na parkování aut.

 12. Jednohlasně schválilo umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, uzavřenou mezi Obcí Dyje čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a paní .............., bytem ................ ohledně činnosti provozování malířského ateliéru.

 14. Schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ............., bytem ............, ohledně nájmu o výměře 40m2 na pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně proplacení částky 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859 za pronájem jeřábu panu .........

 16. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od manželů ............. pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části budovy OÚ.

 18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka 1. třídy ZŠ.

 19. Jednohlasně schválilo ve zjednodušeném řízení novostavbu zahradního domu, skladu nářadí, přípojek, jímky na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo firmě Stavba s.r.o., ............ realizaci vodovodní přípojky na pozemku p.č. KN 201 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje zrcadlo na pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, naproti RD čp. 65.

 22. Bere na vědomí informaci ZO ohledně přeložení vodovodního řádu na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.9.2019 (09/19/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.8.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana ............, bytem ..............., ohledně vody při dešti před jeho RD.

 4. Žádost SETO spol. s r.o., ............, o vydání vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 5. Žádost paní .............., ....................., o pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny v budově OÚ v Dyji čp. 128, za účelem využití pro malířský ateliér.

 6. Žádost pana ................, bytem ................., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní, před mým RD.

 7. Projednat v ZO opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti, cca 40m.

 8. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. .........., zastoupenou panem ............, technikem – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS“.

 10. Projednat a schválit v ZO, kdo provede opravu povrchu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje v délce 37m, šířka 2,5 m položením asfaltobetonu.

 11. Žádost pana ................, bytem .............., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, o výměře 40 m2 na dobu 10-ti let za účelem parkování aut.

 12. Žádost pana .............. a paní ............, bytem ..................., o vydání stanoviska k umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.

 13. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění uzavřenou mezi Obcí Dyje a budoucím nájemcem, ohledně činnosti provozování malířského ateliéru.

 14. Projednat a schválit v ZO Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem a budoucím nájemcem, ohledně nájmu o výměře 40 m2 na pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje.

 15. Za pronájem jeřábu na stavění máje na posvícení stálo 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859.

 16. Projednat a schválit v ZO, že obec odkoupí od manželů .................pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč.

 17. Obec uhradila částku 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části OÚ.

 18. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka 1. třídy základní školy.

 19. Žádost paní ..................., bytem ....................., o souhlas se zjednodušeným řízením novostavby zahradního domu, skladu nářadí, zpevněných ploch, přípojek a jímky na vyvážení na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje, který je v mém vlastnictví.

 20. Projednat v ZO žádost firmy Stavba s.r.o., ..................., o realizaci vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 201 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska