Obec Dyje

Dnes je Monday 09/16/19,
svátek má Ludmila

Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 29.8.2019 (08/22/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 29.8.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.7.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec uhradí částku 99.220,- Kč s DPH, fa č. 19052 za vypracování projektu „Dyje-cyklostezka směr Tasovice“ panu ............, Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. ....................

 4. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2019.

 5. Obec uhradila částku 10.890,- Kč s DPH, fa č. 1900702 za chemické ošetření hřiště firmě BERK BT, s.r.o. ................

 6. Obec uhradila částku 12.100,- Kč s DPH, fa č. 19049 za výkon autorského dozoru „Dyje, chodník od parčíku ke kostelu.

 7. Obec uhradila částku 7.904,93 Kč s DPH, fa č. 20191037 za údržbu dětského hřiště panu ..................

 8. Obec uhradila částku 18.511,79 Kč s DPH, fa č. 20191036 za výsadu rostlin u úřední desky panu ................

 9. Informace ZO, že paní Bětíková zaslala firmě Lighting Projects Consulting s.r.o., panu ............. spotřebu elektrické energie VO za rok 2016, 2017 a 2018 pro podklady k žádosti na VO.

 10. Obec vyřizuje stavební povolení na cyklostezku Dyje-Tasovice.

 11. Žádost paní ............, bytem ..............., o pronájem nebytových prostor – místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji, za účelem využití pro malířský ateliér.

 12. Obec uhradila částku 18.150,- Kč s DPH, fa č. 2019009 za výkon technického dozoru „Dyje, chodník od parčíku ke kostelu“ panu ...................

 13. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Dyji.

 14. Žádost pana ..............., bytem ..........., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní, před mým RD.

 15. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 16. Projednat v ZO parkování aut na místní komunikaci p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje.

 17. Projednat v ZO černou skládku na pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.2/2019 (08/08/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.7.2019 (07/26/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 25.7.2019 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Duby, pana Matouška.

 3. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy č. 1030051244/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 – jedná se o stavbu Dyje_Šotkovský: NN přip. kab. svod.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.689,01 Kč s DPH, fa č. 20191032 panu Ing. ................. za údržbu okrasných ploch v obci.

 5. Jednohlasně schválilo návrh projektu na stavby Dyje _Machýček: NN přip. úpr. DS (bývalý bazar) o zvýšení příkonu v elektrické DS v obci Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku v Dyji čp. 31 paní ......................., bytem ................... na pozemcích p.č. KN 82/2; p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody Hostinec Na Růžku a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s paní ..................., bytem ..................... od 1.8.2019.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje, o výměře 23 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 98.155,- Kč s DPH, fa č. 1900621 firmě BERK BT s.r.o. ............., za práce na hřišti.

 10. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně, že cyklostezka po pozemku p.č. KN 54/1 a p.č. KN 54/8 k.ú.Dyje kolem zahrad se budovat nebude.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Schválilo, že obec zhotoví obecně závaznou vyhlášku obce ohledně používání zábavné pyrotechniky: 4 zastupitelé pro, 1 proti, 2 zastupitelé se zdrželi.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1040015903/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, zastoupenou panem ................., technikem stavby – jedná se o stavbu Dyje_kabel NN PB 52-54 k RD pana .................

 15. Jednohlasně schválilo firmě PK OSSENDORF s.r.o. kácení dřevin roustoucích mimo les 33 ks stromů s obvodem nad 80 cm na pozemku p.č. KN 1880 k.ú.Dyje, kde vlastníkem je ŘSD ČR Praha.

 16. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030052031/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, zastoupenou panem .............., technikem stavby – jedná se o stavbu Dyje_Tavaly: NN přip. kab. svod do SS.

 17. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2019.

 18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska