Obec Dyje

Dnes je Tuesday 10/15/19,
svátek má Tereza

Pozvánka na zasedáni zastupitelstva obce dne 27.6.2019 (06/20/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 27.6.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.5.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana ....................... , bytem ..................... , o návrh pořízení územní plánu nebo jeho změny – jedná se o povolení staveb do 80 m2.

 4. Žádost pana ........................ , bytem .................... , o odkoupení obecního pozemku p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje, výměra 23m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, který se nachází pod stavbou chaty ................ , v mém osobním vlastnictví.

 5. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2018.

 6. Obec zaplatila částku 3.993,- Kč, fa č. 201900651 za dovoz kačírku a složení za plot na dětském hřišti, firmě .......................... .

 7. Informace ZO ohledně množství odpadu, který obec v roce 2018 vytřídila a předala k využití společnosti EKO-KOM ,a.s.

 8. Informace ZO o projednání Závěrečného účtu, účetní závěrky Zájmového sdružení VaK Znojemsko, vodovody a kanalizace, za rok 2018.

 9. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.1/2019 (06/10/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru - obec nabízí k prodeji pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje (05/31/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje.
 2. Cena obvyklá, za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska