Obec Dyje

Dnes je Sunday 10/20/19,
svátek má Vendelín

Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 30.5.2019 (05/23/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná v pondělí dne 30.05.2019
v 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.4.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2018.

 4. Doplnění usnesení ZO č. 14 ze dne 29.11.2018.

 5. Schválit v ZO nový krizový štáb.

 6. Žádost pana ..........., Ovčí farma Podyjí, ...................., o uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu s Obcí Dyje.

 7. Obec zaplatila částku 20.570,- Kč, fa č. 20190092 firmě Geodézie Podyjí, s.r.o. za zaměření cyklostezky.

 8. Vázání Sbírek zákonů 2018 stálo 3.025,- Kč, fa č. 11900207.

 9. Posezení s důchodci bude v pondělí 17.6.2019 v 16:00 hodin v hostinci Na Růžku.

 10. Projednat a schválit v ZO Příkazní smlouvu č. 010/2019 uzavřenou mezi panem ................., bytem ................... a Obcí Dyje zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem – jedná se o vyřízení dotace cyklostezka v obci Dyje.

 11. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem a Linkou Bezpečí z.s.,............, zastoupenou paní ....................., ředitelkou spolku – jedná se o dar 3.000,- Kč.

 12. Žádost pana ....................., bytem .............., o odkoupení části pozemku p.č. KN 78 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní.

 13. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 057666/19/ORR uzavřená mezi Jihomoravským krajem, zastoupený hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem a Obcí Dyje, zastoupená starostou obce Jiřím Staňkem – je to revitalizace veřejného prostranství, dětské hřiště.

 14. Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2019, o nočním klidu.

 15. Projednat v ZO podporu na výstavbu krytého bazénu ve Znojmě – Louka.

 16. Schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2018, ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 17. Schválit v ZO částku 300.066,56 Kč, fa č. 20191018 panu ............., bytem ............ za revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště v Dyji.

 18. Obec zaplatila částku 7.260,- Kč, fa č. 1917011949 za inzerci o obci Dyje v deníku Rovnost Znojemsko.

 19. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky pro děti na Dětský den.

 20. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/8 k.ú.Dyje, o výměře 66 m2, který vznikl zaměřením pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 21. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 102/11 k.ú.Dyje, o výměře 58 m2, který vznikl zaměřením pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 22. Žádost paní ........... a ............., bytem .............., o koupi pozemku p.č. KN 329/42, o výměře 40 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 23. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2019.

 24. Obec zaplatila částku 3.780,- Kč, fa č. 2/2019 za opravu VO panu ..................

 25. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje.

 26. Žádost pana ..........., bytem .............., o prodej obecního pozemku p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje, o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, který se nachází pod stavbou chaty Dyje č. ev. 532 v mém vlastnictví.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.4.2019 (04/29/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.4.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12.

 2. Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou.

 3. Jednohlasně schválilo Příkazní smlouvu č. 008/2019 uzavřenou mezi panem ................. a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem. Jedná se o vyřízení dotace na opravu střechy OÚ.

 4. Jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 podanou firmou LPC s.r.o., ......................, Praha 6. Jedná se o výměnu a dodání lamp VO.

 5. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu – propachtování pozemku p.č. KN 2309 k.ú.Dyje, který je obecní. Roční pachtovné činí 500,- Kč.

 6. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 102/11, o výměře 58 m2 k.ú.Dyje, panu ..............., bytem ............

 7. Jednohlasně schválilo dokumentaci pro plánovaný projekt stavby technopark Thaya – 6 průmyslových hal firmě IMA LOGISTIK, s.r.o Znojmo.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 32.428,- Kč, fa č. 1900367 firmě BERK BT s.r.o., ................

 10. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 46.243,- Kč, fa č. 1900374 firmě BERK BT s.r.o., ................

 11. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2544/8, o výměře 66 m2 k.ú.Dyje, manželům ............., bytem ...................

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně členů OVK pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec Dyje nabízí k propachtování pozemku p.č. KN 2309 k.ú.Dyje (04/29/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKU

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.4.2019


Záměr propachtování nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, Přírodní památka "Dyjské svahy"
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2309 k.ú.Dyje, výměra 50 675 m2.
 2. Cena pachtu ................... 500,- Kč/rok.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska