Obec Dyje

Dnes je Tuesday 10/15/19,
svátek má Tereza

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.4.2019 (04/29/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.4.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12.

 2. Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou.

 3. Jednohlasně schválilo Příkazní smlouvu č. 008/2019 uzavřenou mezi panem ................. a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem. Jedná se o vyřízení dotace na opravu střechy OÚ.

 4. Jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 podanou firmou LPC s.r.o., ......................, Praha 6. Jedná se o výměnu a dodání lamp VO.

 5. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu – propachtování pozemku p.č. KN 2309 k.ú.Dyje, který je obecní. Roční pachtovné činí 500,- Kč.

 6. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 102/11, o výměře 58 m2 k.ú.Dyje, panu ..............., bytem ............

 7. Jednohlasně schválilo dokumentaci pro plánovaný projekt stavby technopark Thaya – 6 průmyslových hal firmě IMA LOGISTIK, s.r.o Znojmo.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 32.428,- Kč, fa č. 1900367 firmě BERK BT s.r.o., ................

 10. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 46.243,- Kč, fa č. 1900374 firmě BERK BT s.r.o., ................

 11. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2544/8, o výměře 66 m2 k.ú.Dyje, manželům ............., bytem ...................

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně členů OVK pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec Dyje nabízí k propachtování pozemku p.č. KN 2309 k.ú.Dyje (04/29/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKU

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.4.2019


Záměr propachtování nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, Přírodní památka "Dyjské svahy"
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2309 k.ú.Dyje, výměra 50 675 m2.
 2. Cena pachtu ................... 500,- Kč/rok.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 25.4.2019 (04/18/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 25.04.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Příkazní smlouvu č. 008/2019 uzavřená mezi panem ..............., bytem ................ a Obcí Dyje, zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem – jedná se o vyřízení dotace na opravu střechy OÚ.

 4. Projednat a schválit v ZO cenovou nabídku na zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 podanou firmou LP Lighting Projects Consulting s.r.o., .................. – jedná se o výměnu a dodání nových lamp VO.

 5. Žádost pana .............., Ovčí farma Podyjí, .................. o uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s Obcí Dyje.

 6. Žádost pana ..........., bytem ............., o odkoupení pozemku p.č. KN 102/11 k.ú.Dyje, o výměře 58 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje.

 7. Projednat v ZO žádost firmy IMA LOGISTIK, s.r.o. .................., o vyjádření k dokumentaci pro plánovaný projekt „Stavba technopark Thaya“ – jedná se o stavbu šesti průmyslových hal.

 8. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Schválit v ZO úhradu částky 32.428,- Kč, fa č. 1900367 firmě BERK BT s.r.o., .................za vertikulaci, zaválení a vyčesání hřiště a provedení postřiku + výživy.

 10. Schválit v ZO úhradu částky 46.243,- Kč, fa č. 1900374 firmě BERK BT s.r.o., .............za hnojivo na hřiště.

 11. Žádost manželů pana ...... a paní ............., bytem .............., o odkoupení pozemku p.č. KN 2544/8 k.ú.Dyje, o výměře 66 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska