Obec Dyje

Dnes je Tuesday 10/15/19,
svátek má Tereza

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje v pondělí dne 25.3.2019 (03/18/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pondělí dne 25.03.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.2.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 – pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Obci Dyje.

 5. Projednat a schválit v ZO, že pan Ing. ............. bude vykonávat technický dozor nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu.

 6. Projednat a schválit v ZO, že pan Ing. ............. bude vykonávat autorský dozor projektanta nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu.

 7. Bude změna, že výměna a dodání nových lamp VO nebude v roce 2022, ale v roce 2020 v obci Dyje.

 8. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na rok 2019.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo č. 1911330136 uzavřenou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi objednavatelem Obcí Dyje a zhotovitelem COLAS CZ, a.s. ............., zastoupenou panem Ing. ............., manažerem.

 10. Minimální počet členů OVK pro volby do Evropského Parlamentu, konané ve dnech 24.-25.5.2019, bude šest.

 11. Zapisovatelkou OVK pro volby do Evropského Parlamentu, konané ve dnech 24.-25.5.2019 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 12. Přečíst v ZO Zprávu o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018 – od Policie ČR.

 13. Žádost pana .............., bytem Dyje ............., o odkoupení části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 14. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Znojmo, ........................

 15. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Klubem Vojenské Historie Dyje, panem .............., bytem ..............

 16. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a MOPED TEAM Dyje, panem ................., bytem ..............

 17. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Asociací žen Dyje, paní ................., bytem ...............

 18. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem ....................., páterem Mg. ...............

 19. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou Davidem Matouškem a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupenou ............., předsedou TJ.

 20. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou Davidem Matouškem a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupenou ............., předsedou TJ.

 21. Schválit v ZO částku 116.133,- Kč s DPH, fa č. 20190054 za dodávku a montáž oplocení parčíku – dětské hřiště v obci Dyje firmě Marian Garaj,.........................

 22. Informace ZO ohledně žádosti na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP.

 23. Informace ZO ohledně Obecně závazné vyhlášce, o nočním klidu.

 24. Schválit v ZO Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 30/2019 uzavřenou mezi ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Dyje.

 25. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede opravu střechy obecního úřadu.

 26. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede výměnu a dodání nových lamp VO.

 27. Pan ..........., bytem .............., podal oznámení na OÚ, že na zídku jeho RD sypou otrávené zrní na myši.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.2.2019 (03/01/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.2.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Duby.

 3. Jednohlasně schválilo vytyčení, zaměření trasy cyklostezky kolem řeky směr Tasovice.

 4. Jednohlasně schválilo, že by cyklostezka začala od p.č. KN 54/1 a p.č. KN 54/6 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo zhotovení projektu na cyklostezku kolem řeky směr Tasovice.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně proplacení částky 10.100,- Kč, fa č. 4/2019 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 7. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek – dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje pro uspořádání závodů mopedů v Dyji.

 8. Bere na vědomí plán obce v roce 2020, 2021, 2022 provést stavby v obci.

 9. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek – dar ve výši 20.000,- Kč Asociaci žen Dyje na sportovní vybavení pro pořádání lekcí jumpingu v obci Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo Nadaci partnerství příspěvek ve výši 4.100,- Kč na úhradu oprav značení Moravských vinařských stezek v obci Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 4.235,- Kč s DPH, fa č. 2/2019 za zhotovení restaurátorského záměru na sochu sv. Jana Nepomuckého v Dyji v parčíku.

 12. Schválilo, že obec by v roce 2020 zrestaurovala sochu na hřbitově v Dyji.

 13. Jednohlasně schválilo, že obec buď nechá zhotovit, nebo opravit kříž, který se nachází za Peritem směr hřbitov.

 14. Jednohlasně schválilo zvýšení poplatku za psa v případě, že občané, kteří vodí své psy na vodítku, nebudou uklízet po svých psech exkrementy na veřejném prostranství. Když nastane zlepšení, poplatek za psa se zvedat nebude.

 15. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2018.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji části pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně žádosti o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova – titul č. 7 na realizaci úpravy veřejných prostranství – dětské hřiště.

 19. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje ve výši 5.000,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace na narozené dítě obcí Dyje ve výši 5.000,- Kč.

 21. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace pro žáka nastupujícího do 1. třídy základní školy ve výši 3.000,- Kč.

 22. Jednohlasně schválilo, že firma DŘEVOARTIKL, spol s r.o. ............. opraví, vymění některé prvky na dětském hřišti v Dyji.

 23. Jednohlasně schválilo, že obec uhradila Městu Znojmo částku 15.000,- Kč za 10 přestupků – předpis č. 3160000423.

 24. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.292,- Kč, fa č. 2019055 za zpracování dokumentace projekt pro revitalizaci zeleně v obci Dyje – dětské hřiště.

 25. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně, že firma ZMES s.r.o.,pan ..............., provedla přípojku NN k mostu.

 26. Jednohlasně schválilo, že restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého provede pana BcA. Petr Vojáček, bytem ................... za cenovou nabídku 217.005,- Kč s DPH.

 27. Jednohlasně schválilo, aby firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. ................... dodala herní prvek „Twister herní a lezeckou sestavu“ na dětské hřiště v Dyji (parčík) za cenovou nabídku 153.053,- Kč s DPH.

 28. Jednohlasně schválilo, aby pan Ing. Musil, bytem ................., provedl revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště za cenovou nabídku 300.066,56 Kč s DPH.

 29. Jednohlasně schválilo, aby výstavbu chodníku od parčíku ke kostelu a úpravu nájezdů před OÚ a RD čp. 138 provedla firma COLAS CZ, a.s. ............... za cenovou nabídku 1.811.975,- Kč s DPH.

 30. Jednohlasně schválilo částku 99.220,- Kč za zpracování projektové dokumentace „Dyje - Cyklostezka směr Tasovice“.

 31. Jednohlasně schválilo, aby DŘEVOARTIKL , spol. s r.o. ............zhotovila pergolu na dětském hřišti (parčík) za cenovou nabídku 44.177,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje (03/01/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.2.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Čás pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska