Obec Dyje

Dnes je Tuesday 10/15/19,
svátek má Tereza

Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje (03/01/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.2.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Čás pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje ve čtvrtek dne 28.2.2019 (02/21/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 28.02.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.01.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO vytyčení, zaměření trasy cyklostezky kolem řeky směr Tasovice.

 4. Schválit v ZO návrh paní Pavlačkové, že by cyklostezka začínala od p.č. KN 54/1 a p.č. 54/6 k.ú.Dyje.

 5. Schválit v ZO, že obec nechá letos zhotovit projekt na cyklostezku kolem řeky směr Tasovice.

 6. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2019 stála 10.100,- Kč, fa č. 4/2019.

 7. Žádost MOPED TEAM Dyje, zastoupenou panem ................, bytem ............, o finanční příspěvek 5.000,- Kč pro uspořádání závodu mopedů v obci Dyje.

 8. Informace ZO, co má obec v roce 2020,2021,2022 v plánu provést – stavby.

 9. Žádost Asociace žen Dyje o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na sportovní vybavení pro pořádání lekcí jumpingu v obci Dyje.

 10. Nadace Partnerství žádá o příspěvek na úhradu oprav značení Moravských vinařských stezek v naší obci, o částku 4.100,- Kč s DPH.

 11. Obec uhradila částku 4.235,- Kč s DPH, fa č. 2/2019 za zhotovení restaurátorského záměru na sochu sv. Jana Nepomuckého v Dyji, v parčíku.

 12. Projednat v ZO, že obec by v roce 2020 zrestaurovala sochu na hřbitově v Dyji.

 13. Projednat v ZO, že obec buď zhotoví, nebo opraví kříž, který se nachází za Peritem, směr hřbitov.

 14. Projednat stížnost občanů na občany, kteří vodí psy na vodítku a neuklízí po svých psech exkrementy.

 15. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2018.

 16. Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Žádost manželů ........... a ............, bytem ............, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1 k.ú. Dyje, který je obecní a slouží naší rodině jako přístupová cesta k trvalému bydlišti.

 18. Obec poslala dne 18.02.2019 žádost o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova – dotační titul č. 7 na realizaci úpravy veřejných prostranství – dětské hřiště.

 19. Schválit v ZO Pravidla pro poskytování individuální dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje.

 20. Schválit v ZO Pravidla pro poskytování individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 21. Schválit v ZO Pravidla pro poskytování individuální dotace pro žáka nastupujícího do 1. třídy základní školy.

 22. Projednat v ZO, že firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. ................, některé prvky opraví, vymění na dětském hřišti v Dyji (parčík).

 23. Obec uhradila Městu Znojmo, odbor finanční, částku 15.000,- Kč za 10 přestupků, předpis č. 3160000423.

 24. Zpracování dokumentace – projekt pro revitalizaci zeleně v obci Dyje – dětské hřiště stálo 6.292,- Kč, fa č. 2019055.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.4/2018 (02/11/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska