Obec Dyje

Dnes je Sunday 10/20/19,
svátek má Vendelín

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje ve čtvrtek dne 28.2.2019 (02/21/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 28.02.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.01.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO vytyčení, zaměření trasy cyklostezky kolem řeky směr Tasovice.

 4. Schválit v ZO návrh paní Pavlačkové, že by cyklostezka začínala od p.č. KN 54/1 a p.č. 54/6 k.ú.Dyje.

 5. Schválit v ZO, že obec nechá letos zhotovit projekt na cyklostezku kolem řeky směr Tasovice.

 6. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2019 stála 10.100,- Kč, fa č. 4/2019.

 7. Žádost MOPED TEAM Dyje, zastoupenou panem ................, bytem ............, o finanční příspěvek 5.000,- Kč pro uspořádání závodu mopedů v obci Dyje.

 8. Informace ZO, co má obec v roce 2020,2021,2022 v plánu provést – stavby.

 9. Žádost Asociace žen Dyje o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na sportovní vybavení pro pořádání lekcí jumpingu v obci Dyje.

 10. Nadace Partnerství žádá o příspěvek na úhradu oprav značení Moravských vinařských stezek v naší obci, o částku 4.100,- Kč s DPH.

 11. Obec uhradila částku 4.235,- Kč s DPH, fa č. 2/2019 za zhotovení restaurátorského záměru na sochu sv. Jana Nepomuckého v Dyji, v parčíku.

 12. Projednat v ZO, že obec by v roce 2020 zrestaurovala sochu na hřbitově v Dyji.

 13. Projednat v ZO, že obec buď zhotoví, nebo opraví kříž, který se nachází za Peritem, směr hřbitov.

 14. Projednat stížnost občanů na občany, kteří vodí psy na vodítku a neuklízí po svých psech exkrementy.

 15. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2018.

 16. Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Žádost manželů ........... a ............, bytem ............, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1 k.ú. Dyje, který je obecní a slouží naší rodině jako přístupová cesta k trvalému bydlišti.

 18. Obec poslala dne 18.02.2019 žádost o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova – dotační titul č. 7 na realizaci úpravy veřejných prostranství – dětské hřiště.

 19. Schválit v ZO Pravidla pro poskytování individuální dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje.

 20. Schválit v ZO Pravidla pro poskytování individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 21. Schválit v ZO Pravidla pro poskytování individuální dotace pro žáka nastupujícího do 1. třídy základní školy.

 22. Projednat v ZO, že firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. ................, některé prvky opraví, vymění na dětském hřišti v Dyji (parčík).

 23. Obec uhradila Městu Znojmo, odbor finanční, částku 15.000,- Kč za 10 přestupků, předpis č. 3160000423.

 24. Zpracování dokumentace – projekt pro revitalizaci zeleně v obci Dyje – dětské hřiště stálo 6.292,- Kč, fa č. 2019055.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.4/2018 (02/11/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 31.1.2019 (02/01/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.1.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Matouška.

 3. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb., platnou pro rok 2019.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně proplacení částky 6.700,- Kč, fa č. 2/2019 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení částky 1.200,- Kč, fa č. 1/2019 za opravu sypače.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 100.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu TJ SOKOL Dyje, z.s. v roce 2019.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 14.109,- Kč, fa č. 18037 za práci a služby s provozem internetových stránek panu ..................

 8. ednohlasně schválilo, že obec nechá zabudovat dvě fotopasti na hřbitově.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně, že O2 bude demontovat a odvážet telefonní budku od kostela.

 10. Jednohlasně schválilo, že obec nechala zhotovit projekt na snížení nájezdu na OÚ čp. 128 a RD čp. 138.

 11. Jednohlasně schválilo, že obec vybuduje elektriku ze sloupu č. 79 před OÚ směrem na budovu OÚ pro vánoční účely.

 12. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnosti Dyje na obnovu památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2018.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec do parčíku doplní některé prvky pro děti na hraní.

 15. Jednohlasně schválilo umístění rodinného domku na pozemcích p.č. 3/8; 3/9; 143/1; 143/2; 251/12; 251/16 k.ú.Dyje. Obec Dyje souhlasí s přípojkou plynu protlakem pod místní komunikací p.č. 3/1 k.ú.Dyje, chodník uvést do původního stavu.

 16. Jednohlasně schválilo proplacení částky 2.300,- Kč, fa č. 1/2019 za opravu VO na přechodu.

 17. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 5.000,- Kč pro „Muzeum ČS opevnění Dyje“ pro Klub vojenské historie Dyje.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec bude pořádat posvícení 24. a 25. srpna 2019 na hřišti.

 19. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek v roce 2019 na činnost, nákup materiálového vybavení pro přípravku mladší, starší žáky částku 120.000,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.000,- Kč, fa č. 3160000002 za zrušení trvalého pobytu.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec osloví 5 firem a vyvěsí výzvu na ÚD i v elektrické podobě „Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu a úprava nájezdů před OÚ čp. 128 a RD čp. 138“.

 22. Jednohlasně schválilo, že obec zaplatila částku 10.980,75 Kč firmě GORDIC s.r.o. za práci, kterou dodává obci.

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 3.026,- Kč za opravu sněhové frézy a VARI.

 24. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 12.100,-Kč, fa č. 19001 za vypracování projektové dokumentace – úprava nájezdů před OÚ čp. 128 a RD čp. 138 pana ....................

 25. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje za rok 2018.

 26. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zrestaurovat sochu v parčíku.

 27. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 27 ohledně zhotovení zábradlí na hřbitově.

 28. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 5.000,- Kč hrubého na dohodu za likvidaci keřů a úpravu terénu v parčíku.

 29. Jednohlasně schválilo, že obec požádá o dotaci z Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova na dotační titul č. 7 – výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska