Obec Dyje

Dnes je Tuesday 10/15/19,
svátek má Tereza

Usnesení ZO ze dne 31.1.2019 (02/01/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.1.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Matouška.

 3. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb., platnou pro rok 2019.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně proplacení částky 6.700,- Kč, fa č. 2/2019 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení částky 1.200,- Kč, fa č. 1/2019 za opravu sypače.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 100.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu TJ SOKOL Dyje, z.s. v roce 2019.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 14.109,- Kč, fa č. 18037 za práci a služby s provozem internetových stránek panu ..................

 8. ednohlasně schválilo, že obec nechá zabudovat dvě fotopasti na hřbitově.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně, že O2 bude demontovat a odvážet telefonní budku od kostela.

 10. Jednohlasně schválilo, že obec nechala zhotovit projekt na snížení nájezdu na OÚ čp. 128 a RD čp. 138.

 11. Jednohlasně schválilo, že obec vybuduje elektriku ze sloupu č. 79 před OÚ směrem na budovu OÚ pro vánoční účely.

 12. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnosti Dyje na obnovu památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2018.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec do parčíku doplní některé prvky pro děti na hraní.

 15. Jednohlasně schválilo umístění rodinného domku na pozemcích p.č. 3/8; 3/9; 143/1; 143/2; 251/12; 251/16 k.ú.Dyje. Obec Dyje souhlasí s přípojkou plynu protlakem pod místní komunikací p.č. 3/1 k.ú.Dyje, chodník uvést do původního stavu.

 16. Jednohlasně schválilo proplacení částky 2.300,- Kč, fa č. 1/2019 za opravu VO na přechodu.

 17. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 5.000,- Kč pro „Muzeum ČS opevnění Dyje“ pro Klub vojenské historie Dyje.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec bude pořádat posvícení 24. a 25. srpna 2019 na hřišti.

 19. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek v roce 2019 na činnost, nákup materiálového vybavení pro přípravku mladší, starší žáky částku 120.000,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.000,- Kč, fa č. 3160000002 za zrušení trvalého pobytu.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec osloví 5 firem a vyvěsí výzvu na ÚD i v elektrické podobě „Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu a úprava nájezdů před OÚ čp. 128 a RD čp. 138“.

 22. Jednohlasně schválilo, že obec zaplatila částku 10.980,75 Kč firmě GORDIC s.r.o. za práci, kterou dodává obci.

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 3.026,- Kč za opravu sněhové frézy a VARI.

 24. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 12.100,-Kč, fa č. 19001 za vypracování projektové dokumentace – úprava nájezdů před OÚ čp. 128 a RD čp. 138 pana ....................

 25. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje za rok 2018.

 26. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zrestaurovat sochu v parčíku.

 27. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 27 ohledně zhotovení zábradlí na hřbitově.

 28. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 5.000,- Kč hrubého na dohodu za likvidaci keřů a úpravu terénu v parčíku.

 29. Jednohlasně schválilo, že obec požádá o dotaci z Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova na dotační titul č. 7 – výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje ve čtvrtek dne 31.1.2019 (01/24/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 31.01.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 20.12.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO Dodatek č. 11 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb., ze dne 19.12.2018.

 4. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2018 stála 6.700,- Kč, fa č. 2/2019.

 5. Oprava sypače stála 1.200,- Kč, fa č. 1/2019.

 6. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2019.

 7. Obec uhradila částku 14.109,- Kč, fa č. 18037 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu ....................

 8. Projednat v ZO, že obec nechá zabudovat dvě fotopasti na hřbitově.

 9. Informace ZO, že společnost O2 demontuje a odveze telefonní budku od kostela.

 10. Obec nechala zhotovit projekt na snížení nájezdů na OÚ čp. 128 a RD čp. 138 panem .................. .

 11. Schválit v ZO, že se vybuduje elektrika ze sloupu č. 79 před OÚ směrem k OÚ pro vánoční účely, kde bude zásuvka.

 12. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem .................... o finanční příspěvek z prostředků obce Dyje na obnovu nemovité kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2018.

 14. Projednat v ZO, že obec do parčíku nechá doplnit některé prvky pro děti na hraní.

 15. Žádost o vyjádření obce Dyje s umístěním a provedením stavby RD včetně přípojek inženýrských sítí. Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace na pozemcích p.č. KN 3/8; 3/9; 143/1; 143/2; 251/12; 251/16 k.ú.Dyje a 3/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Obec uhradila částku 2.300,- Kč, fa č. 1/19 za opravu VO u přechodu pro chodce.

 17. Žádost Klubu vojenské historie Dyje o příspěvek pro muzeum Československého opevnění Dyje na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč – pan ..................... a pan ......................... .

 18. Schválit v ZO, že Obec Dyje bude pořádat posvícení 24. - 25. srpna 2019 na hřišti.

 19. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost – nákup materiálového vybavení pro přípravku mladší, starší žáky, které budeme registrovat pod FAČR fotbalového oddílu TJ SOKOL Dyje, z.s. a přihlašovat do soutěže 2019/2020.

 20. Obec Dyje zaplatila MěÚ Znojmo, odbor správní, ................., částku 4.000,- Kč, fa č. 3160000002 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle uzavřené VPS smlouvy.

 21. Obec Dyje bude oslovovat 5 firem a vyvěsí na ÚD a v elektronické podobě výzvu „ Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu v délce 283 m, úprava nájezdů před OÚ čp. 128 a RD čp. 138“.

 22. Obec uhradila částku 10.980,75 Kč, fa č. 2019540026 firmě Gordic, sro. za práci, kterou dodává obci.

 23. Oprava sněhové frézy stála 1.398,- Kč, oprava VARI stála 1.628,- Kč.

 24. Vypracování projektové dokumentace úprava nájezdů před OÚ a RD čp. 138 stálo 12.100,- Kč, fa č. 19001.

 25. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2018 – příjmy, výdaje.

 26. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zrestaurovat sochu v parčíku.

 27. Obec nechala zhotovit zábradlí na hřbitově.

 28. Obec nechala zlikvidovat keře bagrem a upravit terén v parčíku.

 29. Projednat a schválit v ZO, že obec požádá o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova na dotační titul č. 7 – výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č. 3-2018 (01/10/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska