Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 2.11.2018 (10/25/18)

P O Z V Á N K A

Obecní úřad Dyje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dyje, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Staňkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích:


v pátek dne 2. listopadu 2018 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji,
kde proběhne volba starosty a místostarosty.

________________________________________________________________________________

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 1. Zahájení.
 2. Ověření platnosti voleb.
 3. Slib členů zastupitelstva obce.
 4. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 5. Volba mandátové komise.
 6. Volba volební a návrhové komise.
 7. Zpráva mandátové komise.
 8. Volba starosty a místostarosty obce.
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů – starosty a místostarosty (§72 odst.2 zákona o obcích).
 10. Zřízení finančního a kontrolního výboru (volba předsedů).
 11. Projev starosty obce.
 12. Diskuse.
 13. Schválit opravu místní komunikace p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje u RD čp. 113.
 14. Usnesení.
 15. Závěr.

________________________________________________________________________________


Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 93 zákona o obcích


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje -  Rozpočtové opatření č.1/2018 (10/12/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty - návrhy rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 26.9.2018 (09/27/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.9.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 23, 24.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. – 6. října 2018.

 4. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.950,- Kč, fa č. FVT 18/045/5/06043 za zvedák hydraulický k traktůrku.

 5. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 4.224,- Kč, fa č. FVT 18/045/7/01744 za opravu traktůrku.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně podání žádosti o územní řízení na vybudování chodníku od parčíku po kostel.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, z důvodu prodeje.

 8. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 194.207,- Kč, fa č. 18075 za montáž plynové kotelny – dvou plynových kotlů.

 9. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 20.700,- Kč, fa č. 4/2018 za opravu rozhlasu.

 10. ednohlasně schválilo zaplacení částky 23.300,- Kč, fa č. 5/2018 za opravu veřejného osvětlení.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.389,- Kč, fa č. 391-2018 za fotbalovou branku hliníkovou, přenosnou se sítí.

 12. Jednohlasně schválilo částku 2.420,- Kč, fa č. 29218 za vytyčení hranic pozemků p.č. KN 585, 586 k.ú.Dyje.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k budou 13 ohledně podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 586 k.ú.Dyje od Správy železniční dopravní cesty, OŘ Brno, ................

 14. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 11.628,- Kč, fa č. 8111800681 Vodárenské akciové společnosti, a.s. ............... za opravu obecní komunikace.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně položení elektrického kabelu od sloupu č. 54 po sloup č. 52.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně ukončení dohodou Nájemní smlouvy se slečnou ................. na pronájem hospody.

 19. Jednohlasně schválilo, že žádost paní ................., bytem .................... se bude projednávat na novém zasedání zastupitelstva obce, které vzejde z voleb dne 5. - 6. října 2018.

 20. Schválilo Smlouvu č. 1030043708/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ................... – jedná se o přípojku NN u mostu.

 21. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku v Dyji čp.31 panu ................., bytem ......................., na pozemcích p.č. KN 82/2; 82/3 a 83/1 k.ú.Dyje.

 22. Schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ................., bytem ............................

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 24.446,- Kč, fa č. 2018172 za časomíru fotbal FV-260.

 24. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.788,- Kč, za břit na radlici k prohrnování sněhu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska