Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO ze dne 26.9.2018 (09/27/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.9.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 23, 24.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. – 6. října 2018.

 4. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.950,- Kč, fa č. FVT 18/045/5/06043 za zvedák hydraulický k traktůrku.

 5. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 4.224,- Kč, fa č. FVT 18/045/7/01744 za opravu traktůrku.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně podání žádosti o územní řízení na vybudování chodníku od parčíku po kostel.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, z důvodu prodeje.

 8. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 194.207,- Kč, fa č. 18075 za montáž plynové kotelny – dvou plynových kotlů.

 9. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 20.700,- Kč, fa č. 4/2018 za opravu rozhlasu.

 10. ednohlasně schválilo zaplacení částky 23.300,- Kč, fa č. 5/2018 za opravu veřejného osvětlení.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.389,- Kč, fa č. 391-2018 za fotbalovou branku hliníkovou, přenosnou se sítí.

 12. Jednohlasně schválilo částku 2.420,- Kč, fa č. 29218 za vytyčení hranic pozemků p.č. KN 585, 586 k.ú.Dyje.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k budou 13 ohledně podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 586 k.ú.Dyje od Správy železniční dopravní cesty, OŘ Brno, ................

 14. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 11.628,- Kč, fa č. 8111800681 Vodárenské akciové společnosti, a.s. ............... za opravu obecní komunikace.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně položení elektrického kabelu od sloupu č. 54 po sloup č. 52.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně ukončení dohodou Nájemní smlouvy se slečnou ................. na pronájem hospody.

 19. Jednohlasně schválilo, že žádost paní ................., bytem .................... se bude projednávat na novém zasedání zastupitelstva obce, které vzejde z voleb dne 5. - 6. října 2018.

 20. Schválilo Smlouvu č. 1030043708/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ................... – jedná se o přípojku NN u mostu.

 21. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku v Dyji čp.31 panu ................., bytem ......................., na pozemcích p.č. KN 82/2; 82/3 a 83/1 k.ú.Dyje.

 22. Schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ................., bytem ............................

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 24.446,- Kč, fa č. 2018172 za časomíru fotbal FV-260.

 24. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.788,- Kč, za břit na radlici k prohrnování sněhu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.9.2018 v 19:00 hodin (09/19/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.9.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.8.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Členové okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obci konané ve dnech 5.- 6. října 2018 jsou: ......................................................................

 4. Obec zaplatila částku 3.950,- Kč, fa č. FVT 18/045/5/06043 za hydraulický zvedák k traktoru.

 5. Obec zaplatila částku 4.224,- Kč, fa č. FVT 18/045/7/01744 za opravu traktoru.

 6. Obec dne 3. září 2018 podala na MěÚ Znojmo, odbor výstavby, žádost o územní řízení na vybudování chodníku od parčíku po kostel.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje (na LV 10001), geometrický plán č. 925-271/2018, z důvodu jeho prodeje.

 8. Obec zaplatila částku 194.207,- Kč, fa č. 18075 za montáž plynové kotelny – dvou závěsných plynových kotlů.

 9. Obec uhradila částku 20.700,- Kč, fa č. 4/2018 za opravu rozhlasu v obci Dyje.

 10. Obec zaplatila částku 23.300,- Kč, fa č. 5/2018 za opravu veřejného osvětlení.

 11. Obec zaplatila částku 23.389,- Kč, fa č. 391-2018 za fotbalovou branku hliníkovou, přenosnou se sítí.

 12. Obec zaplatila částku 2.420,- Kč, fa č. 29218 za vytyčení – obnovení hranic pozemku p.č. KN 585 a 586 k.ú.Dyje.

 13. Obec dne 11.9.2018 podala žádost Správě železniční dopravní cesty, OŘ Brno, ..............., o odkoupení pozemku p.č. KN 586, o výměře 923 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

 14. Obec zaplatila částku 11.628,- Kč, fa č. 8111800681 Vodárenské akciové společnosti, a.s. ..................., za opravu obecní komunikace.

 15. E.ON Distribuce, a.s. .................. povede elektriku v zemi od sloupu č. 54 za bývalým OÚ, kolem RD pana .........., ........., ............ a k RD pana .............. ke sloupu č. 52.

 16. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2018.

 18. Ke dni 25. září byla ukončena dohodou Nájemní smlouva s paní ................. na pronájem hospody „Hostince Na Růžku“.

 19. Žádost paní ............., bytem ............, o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, přibližně o výměře 60 m2.

 20. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030043708/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ...................– jedná se o přípojku NN u mostu.

 21. Zájem o pronájem hospody „Hostinec Na Růžku“ čp. 31 podali tři žadatelé:
  - pan ....................., bytem ...................
  - paní ...................., bytem ...................
  - paní ...................., bytem ...................

 22. Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody „Hostinec Na Růžku“ mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a budoucím nájemcem.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 29.8.2018 (08/31/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.8.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně delegování 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise do 5. září 2018, pro volby do ZO 5.- 6. října 2018.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně 1. zasedání okrskové volební komise, které bude 14. září 2018, pro volby do ZO 5.- 6. října 2018.

 5. Schválilo, že pergolu na dvorku hospody Hostinec Na Růžku zhotoví firma Tesařské práce Stanislav Doležal, ...........za cenovou nabídku 74.282,- Kč s DPH.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 18.876,- Kč, fa č. 181200453 za kopírku pro OÚ.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacení částky 1.815,- Kč, fa č. 15800187 firmě EKO-PF s.r.o., ..........., za likvidaci odpadu – oleje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně proplacení částky 1.143,- Kč, fa č. 100180262 firmě Urbania-jih s.r.o., za zhotovení značky zákazu krabic při kontejneru.

 10. Schválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, manželům ................., bytem .............., za cenu smluvní 200,- Kč/m2.

 11. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje paní ........................, bytem ................ .

 12. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 90.290,- Kč, fa č. FV 1800750 firmě BERK BT, s.r.o. ..............., za práci a ošetření hřiště v Dyji.

 13. Jednohlasně neschválilo koupi unikátní knihy „Znojemsko z nebe“.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045681/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ........................... – stavba Dyje_Mašek: NN přip. rozš. DS.

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, o výměře 7 m2, z důvodu jeho prodeje.

 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2410 k.ú.Dyje, o výměře 5 062 m2, z důvodu jeho prodeje.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec koupí pozemek p.č. KN 586 k.ú.Dyje, o výměře 923 m2; část pozemku p.č. 585 k.ú.Dyje od Správy železniční dopravní cesty, ................. . Jednohlasně schválilo vytyčení pozemku p.č. KN 585 a p.č. KN 586 k.ú.Dyje.

 18. Jednohlasně neschválilo, že firma STARNET, s.r.o. ...............provede výstavbu optického vedení v Dyji.

 19. ZO upozorní provozovatele hospody, že je povinen dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dodržení povinnosti v ochraně před hlukem v době nočního klidu.

 20. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje panu ..................., bytem ............. .

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 28.738,- Kč, fa č. 1800809 za ošetření hřiště firmou BERK BT, s.r.o. proti plísni a plevelu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska