Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO ze dne 29.8.2018 (08/31/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.8.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně delegování 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise do 5. září 2018, pro volby do ZO 5.- 6. října 2018.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně 1. zasedání okrskové volební komise, které bude 14. září 2018, pro volby do ZO 5.- 6. října 2018.

 5. Schválilo, že pergolu na dvorku hospody Hostinec Na Růžku zhotoví firma Tesařské práce Stanislav Doležal, ...........za cenovou nabídku 74.282,- Kč s DPH.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 18.876,- Kč, fa č. 181200453 za kopírku pro OÚ.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacení částky 1.815,- Kč, fa č. 15800187 firmě EKO-PF s.r.o., ..........., za likvidaci odpadu – oleje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně proplacení částky 1.143,- Kč, fa č. 100180262 firmě Urbania-jih s.r.o., za zhotovení značky zákazu krabic při kontejneru.

 10. Schválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, manželům ................., bytem .............., za cenu smluvní 200,- Kč/m2.

 11. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje paní ........................, bytem ................ .

 12. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 90.290,- Kč, fa č. FV 1800750 firmě BERK BT, s.r.o. ..............., za práci a ošetření hřiště v Dyji.

 13. Jednohlasně neschválilo koupi unikátní knihy „Znojemsko z nebe“.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045681/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ........................... – stavba Dyje_Mašek: NN přip. rozš. DS.

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, o výměře 7 m2, z důvodu jeho prodeje.

 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2410 k.ú.Dyje, o výměře 5 062 m2, z důvodu jeho prodeje.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec koupí pozemek p.č. KN 586 k.ú.Dyje, o výměře 923 m2; část pozemku p.č. 585 k.ú.Dyje od Správy železniční dopravní cesty, ................. . Jednohlasně schválilo vytyčení pozemku p.č. KN 585 a p.č. KN 586 k.ú.Dyje.

 18. Jednohlasně neschválilo, že firma STARNET, s.r.o. ...............provede výstavbu optického vedení v Dyji.

 19. ZO upozorní provozovatele hospody, že je povinen dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dodržení povinnosti v ochraně před hlukem v době nočního klidu.

 20. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje panu ..................., bytem ............. .

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 28.738,- Kč, fa č. 1800809 za ošetření hřiště firmou BERK BT, s.r.o. proti plísni a plevelu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.8.2018 v 19:00 hodin (08/22/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.8.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.7.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Volební strany delegují 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise do 5. září 2018 pro volby do ZO dne 5. – 6. října 2018.

 4. První zasedání okrskové volební komise je 14.9.2018 pro volby do ZO dne 5. – 6. října 2018.

 5. Projejednat a schválit v ZO zastřešení pódia pergoly na dvorku hospody Hostinec Na Růžku.

 6. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 7. Obec uhradila částku 18.876,- Kč, fa č. 181200453 za kopírku pro OÚ.

 8. Obec uhradila částku 1.815,- Kč, fa č. 15800187 firmě EKO-PF, s.r.o. Hlincova Hora 60, za likvidaci odpadu – oleje.

 9. Obec uhradila částku 1.143,- Kč, fa č. 100180262 firmě Urbania – jih, s.r.o. za zhotovení značky ohledně zákazu krabic při kontejneru.

 10. Žádost manželů pana .......... a paní ............, bytem ............., o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje , o výměře 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 11. Žádost paní ...................., bytem ................., o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1, cca 25 m2 k.ú.Dyje pro parkování osobního auta.

 12. Obec uhradila částku 90.290,- Kč, fa č. FV-1800750 firmě BERK BT, s.r.o. ......................... za práci na hřišti: vertikulace, aerifikace, hloubkové rozvolnění, písek, pískování, zapravení písku roštem, osivo a dosetí.

 13. CBS nakladatelství, s.r.o.............................nabídlo obci, jestli se nechá obec zapsat do unikátní knihy „Znojemsko z nebe“.

 14. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045681/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. .....................– jedná se o stavbu „Dyje_Mašek, NN přip. rozš. DS“.

 15. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, o výměře 7 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, z důvodu jeho prodeje.

 16. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2410 k.ú.Dyje, o výměře 5 062 m2, kultura orná půda, z důvodu jeho prodeje.

 17. Projednat v ZO, jestli obec koupí od Správy železniční dopravní cesty, OŘ,................................pozemek p.č. KN 586, o výměře 923 m2 a část pozemku p.č. KN 585 k.ú.Dyje po zaměření.

 18. Žádost firmy STARNET s.r.o., ............................e o možnost výstavby optického vedení pro celou obec.

 19. Stížnost paní ...................................., na rušení nočního klidu provozovatelem hospody – hostinec Na Růžku.

 20. Žádost pana .........................., bytem ......................., o koupi nabízeného pozemku p.č. 248/1 k.ú.Dyje, o výměře 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace. Za tento pozemek vám nabízím 200,- Kč za 1 m2.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o záměru prodeje části pozemku p.č. 248/1k.ú.Dyje (07/27/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.7.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, výměra 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
 2. Cena obvyklá, za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska