Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení o záměru prodeje části pozemku p.č. 248/1k.ú.Dyje (07/27/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.7.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, výměra 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
 2. Cena obvyklá, za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 25.7.2018 (07/27/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.7.2018 v 19:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 15, 16, 17.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo proplacení částky 133.694,- Kč, fa č. 1800105 za opravu fasády hospody čp. 31 a dvora.

 4. Schválilo pronájem pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 30 m2 paní ................, bytem .....................

 5. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2410 k.ú.Dyje manželům ................, bytem .....................

 6. Jednohlasně schválilo pronájem pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, o výměře 25 m2, firmě HAMIDO, s.r.o. ....................

 7. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje manželům ................, bytem .....................

 8. Jednohlasně schválilo opravu fasády za cenu 3.207,- Kč, fa č. 1800106.

 9. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadu oleje, uzavřenou mezi firmou EKO-PF, s.r.o. se sídlem ............... a Obcí Dyje.

 10. Schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, o výměře 25 m2, starosta přítomen u zaměření.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5. - 6. října 2018.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně zapisovatelky pro volby do zastupitelstva obce Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo uzavření dohody o postoupení smlouvy Optimal Consulting, se sídlem .............., jako postupitel a firmou IBEQ, s.r.o. se sídlem ............., jako postupník a Obcí Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně vydání Směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů (GDPR).

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2264 k.ú.Dyje, o výměře 45 m2, z důvodu jeho prodeje.

 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku inv. číslo DHM/011 – studna u Veselý čp.123, na pozemku p.č. KN 145/3 k.ú.Dyje, z důvodu jejího prodeje.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 15.066,92 Kč, fa č. 20181031 za výsadbu svahu u autobusové zastávky v obci Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 3 Zobrazit názory Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.7.2018 v 19:00 hodin (07/18/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.7.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.6.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Oprava fasády hospody č.p. 31 a dvora stála 133.694,- Kč, fa č. 1800105.

 4. Žádost paní ............, bytem ................, o pronájem části pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 30 m2, který je obecní, z důvodu uložení dřeva.

 5. Žádost manželů pana .....a paní ..............., bytem .............., o odkoupení p.č. KN 2410, o výměře 5 062 m2, na výstavbu rybníka.

 6. Žádost firmy HAMIDO, s.r.o. ................... zastoupená panem ................, o pronájem pozemku p.č. KN 2148, o výměře 25 m2, za účelem výstavby pergoly ke kiosku na fotbalovém hřišti v obci Dyje.

 7. Žádost manželů pana ...... a paní ............., bytem .........., o odkoupení pozemku p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, který je obecní.

 8. Oprava fasády stála 3.207,- Kč, fa č. 1800106.

 9. Projednat v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadu - oleje.

 10. Žádost manželů pana ........... a paní ..................., bytem .............., o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje , o výměře 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 11. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce, konané ve dnech 5. – 6. října 2018, bude šest.

 12. Zapisovatelkou okrskové volení komise pro obec Dyje pro volby do Zastupitelstva obce, konané ve dnech 5. – 6. října 2018, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 13. Souhlas ZO s uzavřením Dohody o postoupení Smlouvy mezi Optimal Consulting se sídlem................., jako postupitel a firmou IBEQ, s.r.o. se sídlem ................, jako postupník ve věci zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů.

 14. Informace ZO o vydání Směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů (GDPR).


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska