Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 102/1k.ú.Dyje (06/29/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 27.6.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: ..... část pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, výměra 30 m2, kultura ostatní plocha
Cena pronájmu: ........2,- Kč za 1 m2.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje (hřiště) (06/29/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 27.6.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: ..... část pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, výměra 25 m2, kultura ostatní plocha
Cena pronájmu: ........2,- Kč za 1 m2.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 27.6.2018 (06/29/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.6.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 24, 25.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, kde obec dostala A, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2264 k.ú.Dyje panu Michalu Bezegovi.

 5. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 54/2 firmě E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou společností E.ON ČR s.r.o.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby za odvoz velkoobjemového kontejneru 4.650,- Kč, fa č. 0741013128.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.ZN014330047681/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 – kabelové vedení NN Hlávka.

 8. Jednohlasně schválilo na volební období 2018 – 2022 sedm členů zastupitelstva obce.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně podání kandidátních listin do 31.7.2018 do 16:00 hodin.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně třídění odpadu 16,458 tun.

 11. Schválilo nabídnutí k pronájmu část pozemku 30 m2 p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení odpadkových košů 27.656,- Kč, fa č. 0740056757.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně platby za revizi elektroinstalace v hospodě Dyje č.p.31 za 2.450,- Kč, fa č. 362018.

 14. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.355,- Kč, fa č. 18006 za opravu elektroinstalace v hospodě Dyje č.p. 31.

 15. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2017 včetně Zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a to bez výhrad.

 16. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2017.

 17. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č.KN 2410, výměra 5 062 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. KJ 665004 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi Jan Klíčník – KJ spol KJ, Tasovice 395 a Obcí Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku p.č. KN 179, o výměře 869 m2; p.č. KN 181, o výměře 962 m2; p.č. KN 170/5, o výměře 72 m2; p.č. KN 170/6, o výměře 72 m2 k.ú.Dyje, z důvodu jejich prodeje.

 21. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 21 ohledně, kolik je potřeba podpisů na petice pro nezávislé kandidáty – 24 podpisů a sdružení nezávislých kandidátů – 33 podpisů.

 22. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, který je obecní.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 24. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu část pozemku p.č. KN 2148, výměra 25 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 25. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2017. Schváleno s výhradou.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska