Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2018 v 19:00 hodin (06/20/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.6.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.5.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

 4. Žádost pana ........., bytem ......................, o odkoupení obecního pozemku p.č. KN 2264, o výměře 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje. Pozemek se nachází pod stavbou bývalého kravína, který je v mém vlastnictví.

 5. Žádost E.ON Distibuce, a.s. zastoupená společností E.ON ČR, s.r.o. o odprodej pozemku p.č. 54/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2 k.ú.Dyje, na kterém je postavena budova trafostanice Dyje – Obec nacházející se ve vlastnictví jmenované společnosti.

 6. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.650,- Kč, fa č. 0741013128.

 7. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330047681/001 uzavřenou mezi obcí Dyje, zastoupenou panem Jiřím Staňkem, starostou obce a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 7 zastoupena paní Monikou Březovou. Jedná se o stavbu kabelové vedení NN – Hlávka.

 8. Stanovit počet členů do zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022.

 9. Podání kandidátních listin registračnímu úřadu dodají volební strany do 31.7.2018 do 16:00 hodin.

 10. Obec Dyje v roce 2017 vytřídila 16,458 tun odpadu a předala k využití.

 11. Žádost paní ............., bytem ..................., o pronájem části pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 30 m2, který je obecní z důvodu uložení dřeva.

 12. Odpadkové koše stály 27.656,-Kč, fa č. 0740056757.

 13. Revize elektroinstalace v hospodě stála 2.450,- Kč, fa č. 362018.

 14. Oprava elektroinstalace v hospodě čp. 31 stála 5.355,- Kč, fa č. 18006.

 15. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2017 ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 16. Projednat a schválit v ZO Účetní závěrku obce Dyje za rok 2017.

 17. Žádost manželů pana ... a paní ......., bytem .................... o odkoupení pozemku p.č. 2410, o výměře 5 062 m2 na výstavbu rybníka.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. KJ 665004 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi Jan Klíčník – KJ spol KJ, Tasovice 395, 671 25 Hodonice a Obcí Dyje č.p. 128, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem.

 20. Schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada; pozemek p.č. KN 181, o výměře 962 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje. Dále pozemek p.č. KN 170/5 k.ú.Dyje, o výměře 72 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č. KN 170/6, o výměře 72 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje (na LV 10001), geometrický plán č. 914-97/2018, z důvodu jejich prodeje.

 21. Pro volby do zastupitelstva obce, které se konají 5. – 6. října 2018 je potřeba 24 podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů 33.

 22. Žádost manželů pana ......a paní .............., bytem ................., o odkoupení pozemku p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, který je obecní.

 23. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (06/11/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty - návrhy rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje (05/31/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, výměra 7 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
 2. Cena za 1 m2 ................... 200,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska