Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 2264 k.ú.Dyje (05/31/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2264 k.ú.Dyje, výměra 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
 2. Cena za 1 m2 ................... 50,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 11.5.2018 (05/11/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pátek dne 11.5.2018 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 6.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku, Dyje čp. 31 na pozemcích p.č. 83/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s budoucím nájemcem.

 5. Jednodnohlasně schválilo slečně Miluši Protivinské, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160 pronájem hospody Hostinec Na Růžku čp. 31 na pozemcích p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Miluší Protivinskou, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160. Jedná se o prostory budovy čp. 31 a pozemky p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 11.5.2018 v 16:00 hodin (05/04/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pátek dne 11.5.2018 v 16:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.4.2018

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO pronájem hospody Hostinec Na Růžku Dyje č.p. 31 na pozemcích p.č. 83/1; p.č. 82/2 a p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor – hospody Hostinec Na Růžku.

 5. Žádost slečny Miluše Protivinské, IČ 07023022 bytem Dyje č.p. 160 o pronájem hospody Hostinec Na Růžku č.p. 31 a pozemky p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez čp.); p.č. 82/3, výměra 110 m2 (ostat. plocha) a p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (čp. 31) k.ú.Dyje.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska