Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje studny na p.č. 145/3 k.ú.Dyje (04/26/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.4.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: studna
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Studna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, kopaná (inv. číslo DHM/011)
 2. Cena 5.020,- Kč dle znaleckého posudku.

Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o záměru pronájmu hospody Hostinec Na Růžku - Dyje č.p. 31 (04/26/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.4.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: budova č.p. 31 Hostinec Na Růžku s pozemky
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:

pronájem nebytových prostor hospoda v Dyji na č.p. 31 na pozemcích:

  - p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez č.p.)
  - p.č. 82/3, výměra 110, ostatní plocha
  - p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 31)


Podmínky pronájmu:

  * výše nájmu je 2.000,- Kč / měsíc
  * úhrada nákladů na energie (elektrika, voda, plyn) formou záloh
  * pořádání kulturních akcí (posezení s důchodci, zábavy, oslavy s předností oslav občanů z Dyje)
  * prodej základních potravin - pokud nebude k dispozici obchod s potravinami, budou se v prostorách hospody prodávat základní potraviny
  * nájem na dobu neurčitou
  * upřednostnění zájemců – občanů z Dyje.

Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení. Bližší informace na OÚ v Dyji, tel 515234410 nebo e-mail obecdyje@volny.cz.
Snímek k nahlédnutí na www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
.S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 25.4.2018 (04/26/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.4.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zaplacení částky 44.198,- Kč, fa č. 2018000002 za bezpečnostní vstupní bránu.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně proplacení částky 6.700,- Kč, fa č. 4/2018 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 5. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu hospody „Hostinec Na Růžku č.p. 31“ na pozemcích p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří bez čp.; p.č. 82/3, výměra 110 m2, ostatní plocha; p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří čp. 31 za schválených podmínek.

 6. Jednohlasně schválilo zastřešení pódia na dvorku hospody „Hostinec Na Růžku“ za cenovou nabídku 40.208,- Kč s DPH firmou Střechy Černý, Skalice 112.

 7. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká 1.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 59.922,- Kč, fa č. 20180080 za materiál na oplocení hřiště.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně sejití krizového štábu.

 10. Jednohlasně schválilo Dodatek k Nájemní smlouvě uzavřené 1.3.2018 na pronájem části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, kde provozovatelem kiosku bude HAMIDO s.r.o., Dyjská 85,
  671 82 Dobšice, IČ 25590600, jednatelem je Bohumír Hamřik.

 11. Jednohlasně schválilo Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem a panem Zdeňkem Česnekem, bytem Dyje č.p. 82.

 12. Jednohlasně schválilo záměr prodeje studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, která je obecní. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 13. Jednohlasně schválilo, že výměnu dvou závěsných plynových kotlů v budově OÚ provede firma Mrázek Jiří s.r.o., Tasovice 480 za cenovou nabídku 194.207,- Kč s DPH.

 14. Jednohlasně schválilo, že opravu fasády a dvora hospody „Hostinec Na Růžku“ provede firma Roman Arbeiter, Stavební huť s.r.o., Tasovice 195 za cenovou nabídku 133.694,- Kč s DPH.

 15. Jednohlasně schválilo vypracování dokumentace (projekt) Dyje – chodník od parčíku po kostel a podmínky pana Miloslava Pavlačky.

 16. ZO jednohlasně schválilo proplacení částky 42.350,- Kč, fa č. 18018 za vypracování dokumentace (projekt) Dyje – chodník od parčíku po kostel.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska