Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO ze dne 25.4.2018 (04/26/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.4.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zaplacení částky 44.198,- Kč, fa č. 2018000002 za bezpečnostní vstupní bránu.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně proplacení částky 6.700,- Kč, fa č. 4/2018 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 5. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu hospody „Hostinec Na Růžku č.p. 31“ na pozemcích p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří bez čp.; p.č. 82/3, výměra 110 m2, ostatní plocha; p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří čp. 31 za schválených podmínek.

 6. Jednohlasně schválilo zastřešení pódia na dvorku hospody „Hostinec Na Růžku“ za cenovou nabídku 40.208,- Kč s DPH firmou Střechy Černý, Skalice 112.

 7. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká 1.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 59.922,- Kč, fa č. 20180080 za materiál na oplocení hřiště.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně sejití krizového štábu.

 10. Jednohlasně schválilo Dodatek k Nájemní smlouvě uzavřené 1.3.2018 na pronájem části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, kde provozovatelem kiosku bude HAMIDO s.r.o., Dyjská 85,
  671 82 Dobšice, IČ 25590600, jednatelem je Bohumír Hamřik.

 11. Jednohlasně schválilo Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem a panem Zdeňkem Česnekem, bytem Dyje č.p. 82.

 12. Jednohlasně schválilo záměr prodeje studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, která je obecní. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 13. Jednohlasně schválilo, že výměnu dvou závěsných plynových kotlů v budově OÚ provede firma Mrázek Jiří s.r.o., Tasovice 480 za cenovou nabídku 194.207,- Kč s DPH.

 14. Jednohlasně schválilo, že opravu fasády a dvora hospody „Hostinec Na Růžku“ provede firma Roman Arbeiter, Stavební huť s.r.o., Tasovice 195 za cenovou nabídku 133.694,- Kč s DPH.

 15. Jednohlasně schválilo vypracování dokumentace (projekt) Dyje – chodník od parčíku po kostel a podmínky pana Miloslava Pavlačky.

 16. ZO jednohlasně schválilo proplacení částky 42.350,- Kč, fa č. 18018 za vypracování dokumentace (projekt) Dyje – chodník od parčíku po kostel.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.4.2018 v 19:00 hodin (04/18/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.4.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.3.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Bezpečností vstupní brána OÚ stála 44.198,- Kč, fa č. 2018000002.

 4. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc březen stála 6.700,- Kč, fa č. 4/2018.

 5. Schválit v ZO záměr pronájmu hospody „Hostinec Na Růžku“ č.p. 31 na pozemcích p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez čp.); p.č. 82/3, výměra 110 m2, ostatní plocha; p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (čp. 31).

 6. Projednat a schválit v ZO zastřešení pódia na dvorku hospody „Hostinec Na Růžku“.

 7. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem.

 8. Materiál na oplocení hřiště stál 59.922,- Kč, fa č. 20180080.

 9. Dne 16.4.2018 se na OÚ sešel krizový štáb.

 10. Projednat v ZO žádost firmou HAMIDO s.r.o., Dyjská 85, 671 82 Dobšice, IČ 25590600 zastoupená panem Bohumírem Hamřikem o změnu nájemní smlouvy uzavřenou dne 1.3.2018 na pronájem části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje.

 11. Schválit v ZO Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem a panem Zdeňkem Česnekem, bytem Dyje č.p. 82.

 12. Žádost manželů paní Mgr. Pavly Hruškové, bytem Vídeňská tř. 2876/77 Znojmo a pana Tomáše Hrušky, bytem Oblekovická čp. 341/124, Oblekovice, 671 81 Znojmo, o odkoupení studny na pitnou vodu, která je umístěna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje.

 13. Projednat v ZO, kdo provede výměnu dvou závěsných kotlů v budově obecního úřadu.

 14. Projednat v ZO, kdo provede opravu fasády a dvora hospody – Hostinec Na Růžku.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 4 Zobrazit názory Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (04/12/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>>, případně v dalších rubrikách této sekce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska