Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.4.2018 v 19:00 hodin (04/18/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.4.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.3.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Bezpečností vstupní brána OÚ stála 44.198,- Kč, fa č. 2018000002.

 4. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc březen stála 6.700,- Kč, fa č. 4/2018.

 5. Schválit v ZO záměr pronájmu hospody „Hostinec Na Růžku“ č.p. 31 na pozemcích p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez čp.); p.č. 82/3, výměra 110 m2, ostatní plocha; p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (čp. 31).

 6. Projednat a schválit v ZO zastřešení pódia na dvorku hospody „Hostinec Na Růžku“.

 7. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem.

 8. Materiál na oplocení hřiště stál 59.922,- Kč, fa č. 20180080.

 9. Dne 16.4.2018 se na OÚ sešel krizový štáb.

 10. Projednat v ZO žádost firmou HAMIDO s.r.o., Dyjská 85, 671 82 Dobšice, IČ 25590600 zastoupená panem Bohumírem Hamřikem o změnu nájemní smlouvy uzavřenou dne 1.3.2018 na pronájem části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje.

 11. Schválit v ZO Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem a panem Zdeňkem Česnekem, bytem Dyje č.p. 82.

 12. Žádost manželů paní Mgr. Pavly Hruškové, bytem Vídeňská tř. 2876/77 Znojmo a pana Tomáše Hrušky, bytem Oblekovická čp. 341/124, Oblekovice, 671 81 Znojmo, o odkoupení studny na pitnou vodu, která je umístěna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje.

 13. Projednat v ZO, kdo provede výměnu dvou závěsných kotlů v budově obecního úřadu.

 14. Projednat v ZO, kdo provede opravu fasády a dvora hospody – Hostinec Na Růžku.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 4 Zobrazit názory Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (04/12/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>>, případně v dalších rubrikách této sekce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.3.2018 (03/29/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.3.2018 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo manželům Selingerovým, bytem Dyje č.ev. 3 nové oplocení podle projektové dokumentace kolem pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje. Vše vyřídit na MěÚ Znojmo, odbor výstavby.

 4. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.
 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně platby za zimní údržbu místních komunikací.

 6. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvy ve výši 1.100,- Kč - finanční dar pro paní Lenku Vaculovou, Marii Žilincovou, Janě Staňkové, Ivoně Bětíkové a panu Miroslavu Jančovi, Jiřímu Staňkovi, členům OVK pro II.kolo volby prezidenta.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 170/4 k.ú.Dyje, který vznikl zaměřením z p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 8. Jednohlasně schválilo Střednědobý výhled na rok 2019-2020-2021 obce Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet obce Dyje ve výši 9.906.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 10. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje – finanční dar, zastoupenou panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5.

 11. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Mgr. Petrou Hřebíčkovou – finanční dar.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem Tasovice 191.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a TJ SOKOL Dyje, z.s.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo finanční dar 5.000,- Kč Oblastní charitě Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně oslovení 3 firem, aby dodaly cenovou nabídku na výměnu dvou závěsných plynových kotlů na OÚ Dyje.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně, že obec osloví 3 firmy, aby dodaly cenovou nabídku na opravu fasády a dvora hospody Na Růžku. Oprava se provede v měsíci květen – červenec 2018.

 18. Jednohlasně schválilo, že pan Popelka Pavel, Dyje č.p. 146 zhotoví v květnu 2018 dveře do skladu hospody Na Růžku.

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytování služeb za účelem o ochraně osobních údajů GDPR uzavřenou mezi OPTIMAL Consulting. s.r.o., Podmolí 109 a Obcí Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytování služeb v rámci zajištění činnosti pověřence GDPR uzavřenou mezi OPTIMAL Consulting, s.r.o., Podmolí 109 a Obcí Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska