Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje (hřiště) (02/01/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.1.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: ..... část pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, výměra 16,5 m2, kultura ostatní plocha
Cena pronájmu: ........2,- Kč za 1 m2.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 31.1.2018 (02/01/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.1.2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č.19, 20, 21, 22, 23.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, který je obecní panu Karlu Černému, bytem Nový Šaldorf 253, Znojmo.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 9.511,- Kč, fa č. 17043 za práce a služby s provozem internetových stránek panu Zdeňku Hujňákovi.

 5. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 463/2017 Sb., platnou pro rok 2018.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 70.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu v roce 2018.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit projekt na vybudování chodníku od parčíku po kostel.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů akátu na pozemku p.č. 351/14 k.ú.Dyje panu Petru Hilbertovi, bytem Luční 239, Srbín 251 62 Mukařov.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně proplacení fa č. 1/2018 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 10. Jednohlasně schválilo oplocení pozemku p.č. 2425 k.ú.Dyje panu Ivu Modráčkovi, bytem Vídeňská tř.75, Znojmo. Vše vyřizovat na MěÚ Znojmo, odboru výstavby u pana Maixnera.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030038865/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Hlávka: NN přip. kab. smyčka“.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně volby prezidenta ČR v obci I. kolo.

 13. Jednohlasně schválilo, že paní Anděla Vodáková bytem Dyje č.p. 79 prodá obci za 1,- Kč pozemky p.č. 3/11 a p.č. 251/13 k.ú.Dyje. Prodej se uskuteční v dubnu 2018.

 14. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 20.000,- Kč Římskokatolické farnosti Dyje na obnovu kulturní památky v Dyji – kostel sv. Jana Nepomuckého.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně proplacení částky 10.980,75 Kč, fa č. 2018540026 firmě GORDIC spol. s r.o.

 16. Jednohlasně schválilo souhlas stavby zahradní chatky na pozemku p.č. 324/51 k.ú.Dyje, zastavěná plocha 50 m2 paní Ivaně Piringer Křehlíkové, bytem Rumunská 1716/3, Znojmo. Obec nevydá souhlas ke sjezdu na komunikaci, neboť cesta je vyježděná na pozemku p.č. 326/24 k.ú.Dyje, kde vlastníkem pozemku je Státní pozemkový úřad.

 17. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2017.

 18. Jednohlasně schválilo umístění buňky na pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje a záměr pronájmu pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, o výměře 16,5 m2, který je obecní na občerstvení při fotbalovém utkání. Cena pronájmu je 2,- Kč za 1 m2.

 19. Jednohlasně schválilo panu Karlu Brettschneiderovi, bytem Dyje č.p. 103 a paní Radce Pelechové, bytem Dyje č.p. 157 umístění novostavby RD na pozemku p.č. 95, 104/3 a 104/4 k.ú.Dyje pro územní a stavební řízení pro stavební úřad.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci II. kolo.

 21. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Obcí Krhovice. Jedná se o částku 71.184,- Kč, sběrné nádoby na plast a papír.

 22. Jednohlasně schválilo Smlouvu o výpůjčce dojednanou mezi Obcí Dyje a Obcí Krhovice, jedná se o 170 ks objem 240 l - sběrná nádoba na plast, 170 ks objem 240 l - sběrná nádoba na papír.

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 11.921,- Kč s DPH, fa č. 2018008 za plotovou výplň před bránou OÚ firmě Marian Garaj, Šatovská 2943/41, Znojmo.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.1.2018 v 17:00 hodin (01/24/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.1.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 20.12.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf 253, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 4. Obec uhradila částku 9.511,- Kč, fa č. 17043 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu Zdeňku Hujňákovi.

 5. Schválit v ZO Dodatek č. 10 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 463/2017 Sb., ze dne 15.12.2017, platnou pro rok 2018.

 6. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2018.

 7. Schválit v ZO, že obec nechá zhotovit projekt na vybudování nového chodníku od parčíku po kostel.

 8. Žádost pana Petra Hilberta, bytem Luční 239, Srbín, 251 62 Mukačov, o pokácení 2 stromů akátu na pozemku p.č. 351/14 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 9. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2017 stála 4.100,- Kč, fa č.1/2018.

 10. Žádost pana Modráčka Iva, bytem Vídeňská třída 75, 669 02 Znojmo, o souhlas k oplocení pozemku p.č. 2425 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 11. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030038865/001 o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Hlávka: NN přip. kab. smyčka“.

 12. Informace ZO ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci, která se konala ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

 13. Paní Anděla Vodáková, bytem Dyje č.p. 79 prodá za 1,- Kč obci pozemek p.č. 3/11, výměra 70 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje a pozemek p.č. 251/13, výměra 168 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda k.ú.Dyje.

 14. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191, 671 25 Hodonice o finanční příspěvek z prostředků obce Dyje na obnovu nemovité kulturní památky Dyje – kostel sv. Jana Nepomuckého.

 15. Obec uhradila částku 10.980,75 Kč, fa č. 2018540026 firmě Gordic, s.r.o. za práci, kterou dodává obci.

 16. Žádost paní Ivany Piringer Křehlíkové, bytem Rumunská 1716/3, 669 02 Znojmo, o souhlas ke stavbě zahradní chaty k individuální rekreaci na pozemku p.č. 324/51 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví. Dále žádám Obec Dyji o udělení souhlasu, jako vlastníka komunikace, se zřízením sjezdu na komunikaci.

 17. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2017 – příjmy, výdaje.

 18. Žádost pana Bohumíra Hamřika, bytem Dobšice č.E 2032, o povolení k umístění buňky o rozměrech 5,5 x 3 m na pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, na občerstvení při fotbalové utkání a pronájmu 16,5 m2 pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska