Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO ze dne 31.5.2017 (06/01/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.5.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o body č. 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo Kroniku obce Dyje za rok 2016.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně posezení s důchodci, které se bude konat v pondělí 12.6.2017.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby za opravu lamp VO.

 7. Jednohlasně schválilo, že bod č. 13 ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017 se ruší – revokuje.

 8. Jednohlasně schválilo zakoupení traktůrku XT 190HD na sekání obecního pozemku.

 9. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní. Starosta přítomen u zaměření.

 10. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků – Dodatek č. 1 uzavřenou mezi Obcí Dyje a Městem Znojmem.

 11. Jednohlasně schválilo člena likvidační komise pana Zdeňka Česneka.

 12. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2016.

 13. Jednohlasně schválilo propachtování pozemku p.č. 2363, p.č. 2370, p.č. 2316/1 k.ú.Dyje do roku 2028 a p.č. 2316/2 k.ú.Dyje do roku 2042.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo výstavbu rodinného domku na pozemku p.č. 130 k.ú.Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 31.5.2017 v 19:00 hodin (05/24/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.5.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.4.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2016.

 4. Posezení s důchodci bude 12. června 2017 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Oprava 4 lamp VO stála 4.280,- Kč, fa 2/2017.

 7. Projednat a schválit v ZO, že se ruší – revokuje bod č. 13 ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017.

 8. Projednat v ZO, že obec zakoupí traktor XT 190 HD na sekání obecního pozemku.

 9. Žádost manželů paní Petry a Miroslava Křivánkových, oba bytem Smetanova 1013/5,669 02 Znojmo a pana Jiřího Mareše, bytem Družstevní 661/18, 669 02 Znojmo,o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje.

 10. Projednat a schválit v ZO veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků – Dodatek č. 1 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 11. Projednat a schválit v ZO nového člena likvidační komise.

 12. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2016.

 13. Žádost společnosti Vinařství Lahofer, a.s. se sídlem Brněnská 5223, 671 82 Dobšice o propachtování pozemku p.č. 2363, o výměře 1204 m2; p.č. 2370, o výměře 1164 m2; p.č. 2316/1, o výměře 4117 m2 na dobu určitou do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje o výměře 276 m2 na dobu určitou 25-ti let.

 14. Projednat v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (05/12/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska