Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 31.5.2017 v 19:00 hodin (05/24/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.5.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.4.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2016.

 4. Posezení s důchodci bude 12. června 2017 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Oprava 4 lamp VO stála 4.280,- Kč, fa 2/2017.

 7. Projednat a schválit v ZO, že se ruší – revokuje bod č. 13 ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017.

 8. Projednat v ZO, že obec zakoupí traktor XT 190 HD na sekání obecního pozemku.

 9. Žádost manželů paní Petry a Miroslava Křivánkových, oba bytem Smetanova 1013/5,669 02 Znojmo a pana Jiřího Mareše, bytem Družstevní 661/18, 669 02 Znojmo,o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje.

 10. Projednat a schválit v ZO veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků – Dodatek č. 1 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 11. Projednat a schválit v ZO nového člena likvidační komise.

 12. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2016.

 13. Žádost společnosti Vinařství Lahofer, a.s. se sídlem Brněnská 5223, 671 82 Dobšice o propachtování pozemku p.č. 2363, o výměře 1204 m2; p.č. 2370, o výměře 1164 m2; p.č. 2316/1, o výměře 4117 m2 na dobu určitou do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje o výměře 276 m2 na dobu určitou 25-ti let.

 14. Projednat v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (05/12/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 26.4.2017 (05/02/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.4.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o body č. 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně neschválilo zrušení retardéru před RD pana Ďuriše, pana Vlacha.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330037817/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně platby za projektovou dokumentaci dvou vrtů na hřišti, fa č. 2017/14, částka 6.353,- Kč.

 6. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a to bez výhrad.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí lajnovačku na hřiště, latex, zábranu, hnojivo + chemické ošetření a ruční rozmetadlo.

 8. Jednohlasně schválilo změnu trasy kanalizační přípojky ke stavbě RD na p.č. 2176 k.ú.Dyje přes pozemky p.č. 2214/1; p.č. 2217 k.ú.Dyje, které jsou obecní. Pozemky p.č. 2214/1 a p.č. 2217 k.ú.Dyje uvést do původního stavu. Podmínkou je, že umožní napojení na kanál dalším zájemcům.

 9. Jednohlasně schválilo, že uhradí neinvestiční výdaje na ŠJ Tasovice, částku 30.576,-Kč.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby částky 1.753,- Kč, fa č. 100170058 za značku „Zákaz skládky“.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2016.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 102/7 k.ú.Dyje, o výměře 62 m2, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska