Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (05/12/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 26.4.2017 (05/02/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.4.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o body č. 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně neschválilo zrušení retardéru před RD pana Ďuriše, pana Vlacha.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330037817/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně platby za projektovou dokumentaci dvou vrtů na hřišti, fa č. 2017/14, částka 6.353,- Kč.

 6. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a to bez výhrad.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí lajnovačku na hřiště, latex, zábranu, hnojivo + chemické ošetření a ruční rozmetadlo.

 8. Jednohlasně schválilo změnu trasy kanalizační přípojky ke stavbě RD na p.č. 2176 k.ú.Dyje přes pozemky p.č. 2214/1; p.č. 2217 k.ú.Dyje, které jsou obecní. Pozemky p.č. 2214/1 a p.č. 2217 k.ú.Dyje uvést do původního stavu. Podmínkou je, že umožní napojení na kanál dalším zájemcům.

 9. Jednohlasně schválilo, že uhradí neinvestiční výdaje na ŠJ Tasovice, částku 30.576,-Kč.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby částky 1.753,- Kč, fa č. 100170058 za značku „Zákaz skládky“.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2016.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 102/7 k.ú.Dyje, o výměře 62 m2, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 26.4.2017 v 19:00 hodin (04/19/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.4.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.3.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost o zrušení retardéru před RD pana Ďuriše a pana RD Vlacha.

 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN–014330037817/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice – jedná se o stavbu „Dyje, Pojer: NN příp. rozš. DS“.

 5. Projektová dokumentace 2 vrtů na studny na hřišti stála 6.353,- Kč, fa č. 201714.

 6. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2016 ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 7. Projednat, že obec zakoupí lajnovačku na hřiště, latex, zábranu, hnojivo.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska