Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (04/06/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 29.3.2017 (03/30/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.3.2017 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Schválilo prodej pozemku p.č. 2312, p.č. 2315, p.č. 2346, p.č. 2349, p.č. 2366, p.č. 2367, p.č. 2396, p.č. 2397, p.č. 2402, p.č. 2316/2 k.ú.Dyje za cenu obvyklou 1.083.750,- Kč.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 102/7 k.ú.Dyje za cenu obvyklou 1.860,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 7. Jednohlasně schválilo pojistnou smlouvu pojištění členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby hydrogeologického posudku za 2 vrty 4.000,- Kč, fa č. 17002.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacení částky 4.000,- Kč, fa č. 3160000423 Městu Znojmo za přestupky v r. 2016.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně proplacení fa č. /2017 částku 7.800,- Kč za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a TJ SOKOL Dyje, z.s.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 119/2 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.

 14. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/7 k.ú.Dyje, pozemek p.č. KN 54/5 k.ú.Dyje a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 452 OL z důvodu prodeje.

 15. Jednohlasně schválilo, že zateplení fasády budovy OÚ provede firma Roman Arbeiter, Stavební huť s.r.o., Tasovice 195 za cenovou nabídku 1.070.491,- Kč s DPH.

 16. Jednohlasně schválilo, že kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení provede firma BERK BT, s.r.o. Sedlešovice 22, Nový Šaldorf-Sedlešovice za cenovou nabídku 1.871.701,81 Kč s DPH.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec objedná Strategický plán rozvoje obce Dyje.

 18. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 7.990.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou BERK BT, s.r.o. Sedlešovice 22, Nový Šaldorf-Sedlešovice na kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení za cenu díla 1.871.701,81 Kč s DPH.

 20. Jednohlasně schválilo, že pan Jiří Žirko bude zaměstnán pod obcí na VPP v roce 2017.

 21. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou Roman Arbeiter, Stavební huť s.r.o., Tasovice 195 za cenu díla 1.070.491,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne29.3.2017 v 18:00 hodin (03/22/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.3.2017 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 22.2.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost Vinice Lahofer, s.r.o. Brněnská 523, 671 82 Dobšice o odkoupení pozemku p.č.2312, 2315, 2346, 2349, 2366, 2367, 2396, 2397, 2402 a 2316/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 4. Žádost pana Robina Kmotorky, bytem Dyje č.p. 154, o odkoupení pozemku p.č. 102/7, o výměře 62 m2, kultura ostatní plocha – jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje.

 5. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje zastoupenou panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p.5.

 6. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro Obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 7. Projednat a schválit v ZO pojistnou smlouvu – pojištění členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu.

 8. Hydrogeologický posudek za 2 vrty na hřišti stál 4.000,- Kč, fa č. 17002.

 9. Obec zaplatila Městu Znojmo za přestupky roku 2016 částku 4.000,- Kč, fa č. 3160000423.

 10. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc únor 2017 stála 7.800,- Kč, fa č. 4/2017.

 11. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje se sídlem Tasovice 191.

 12. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou obce ing. Valerijem Krejčím a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem Jiřím Staňkem, předsedou TJ SOKOL.

 13. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 119/2 k.ú.Dyje, o výměře 215 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/7 k.ú.Dyje, o výměře 35 m2, kultura ostatní plocha, dále pozemek p.č. KN 54/5 k.ú.Dyje, o výměře 22 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 452 OL (inv. č. DHM/044) z důvodu jejich prodeje.

 15. Projednat v ZO, kdo provede zateplení fasády budovy OÚ.

 16. Projednat v ZO, kdo provede kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 17. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zhotovit Strategický plán rozvoje obce Dyje.

 18. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na rok 2017.

 19. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Dyje a firmou BERK BT, s.r.o. Sedlešovice 22, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice, zastoupenou jednatelem panem Ladislavem Berkou, na rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 20. Pan Žirko Jiří bude zaměstnán pod obcí na VPP v roce 2017.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska