Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne29.3.2017 v 18:00 hodin (03/22/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.3.2017 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 22.2.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost Vinice Lahofer, s.r.o. Brněnská 523, 671 82 Dobšice o odkoupení pozemku p.č.2312, 2315, 2346, 2349, 2366, 2367, 2396, 2397, 2402 a 2316/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 4. Žádost pana Robina Kmotorky, bytem Dyje č.p. 154, o odkoupení pozemku p.č. 102/7, o výměře 62 m2, kultura ostatní plocha – jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje.

 5. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje zastoupenou panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p.5.

 6. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro Obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 7. Projednat a schválit v ZO pojistnou smlouvu – pojištění členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu.

 8. Hydrogeologický posudek za 2 vrty na hřišti stál 4.000,- Kč, fa č. 17002.

 9. Obec zaplatila Městu Znojmo za přestupky roku 2016 částku 4.000,- Kč, fa č. 3160000423.

 10. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc únor 2017 stála 7.800,- Kč, fa č. 4/2017.

 11. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje se sídlem Tasovice 191.

 12. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou obce ing. Valerijem Krejčím a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem Jiřím Staňkem, předsedou TJ SOKOL.

 13. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 119/2 k.ú.Dyje, o výměře 215 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/7 k.ú.Dyje, o výměře 35 m2, kultura ostatní plocha, dále pozemek p.č. KN 54/5 k.ú.Dyje, o výměře 22 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 452 OL (inv. č. DHM/044) z důvodu jejich prodeje.

 15. Projednat v ZO, kdo provede zateplení fasády budovy OÚ.

 16. Projednat v ZO, kdo provede kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 17. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zhotovit Strategický plán rozvoje obce Dyje.

 18. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na rok 2017.

 19. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Dyje a firmou BERK BT, s.r.o. Sedlešovice 22, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice, zastoupenou jednatelem panem Ladislavem Berkou, na rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 20. Pan Žirko Jiří bude zaměstnán pod obcí na VPP v roce 2017.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2017 (03/13/17)

Oznámení o zveřejnění

Na úřední desce obce Dyje a v elektronické podobě je od 13.3.2017 zveřejněn "Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2017" spolu s údaji schváleného rozpočtu obce v roce 2016 včetně uvedení jeho skutečného plnění.
Střednědobý výhled je zveřejněn pod názvem "Rozpočtový výhled na rok 2017-2018-2019" s odkazem Střednědobý výhled 2017-2019 a byl schválen v ZO již 30.3.2016, usnesním č. 12 na rok 2017-2019.

K návrhu rozpočtu obce na rok 2017 mohou občané uplatnit připomínky písemně na OÚ Dyje nebo ústně na zasedání zastupitelsatva obce Dyje konaného dne 29.3.2017 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu.


V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí u účetní obce Dyje v pracovní době obecního úřadu.

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2017 (03/03/17)

Než se schválí rozpočet obce na rok 2017, tak obec hospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Rozpočtové provizorium na I. čtvrteltí roku 2017 bylo schváleno v ZO dne 21.12.2016, usenesním č. 3 a je uloženo v sekci "Veřejné dokumenty - Rozpočty" na odkaze
Rozpočtové provizorium - rok 2017
V listinné podobě je k nahlédnutí u účetní obce Dyje v pracovní době obecního úřadu.
Rozpočet na rok 2017 se bude schvalovat na zasedání ZO v měsíci březnu.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska