Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje nemovitosti vinice a pozemky v k.ú.Dyje (02/24/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 22.2.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemky
Katastrální území: Dyje


Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2312 k.ú.Dyje, výměra 17 193 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2315 k.ú.Dyje, výměra 845 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2346 k.ú.Dyje, výměra 1 659 m2, kultura ostat. plocha- ost.komunikace
  Pozemek p.č. KN 2349 k.ú.Dyje, výměra 1 834 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2366 k.ú.Dyje, výměra 658 m2, kultura ostat. plocha-ost.komunikace
  Pozemek p.č. KN 2367 k.ú.Dyje, výměra 691 m2, kultura trvalý travní porost
  Pozemek p.č. KN 2396 k.ú.Dyje, výměra 1 172 m2, kultura ostat. plocha-neplodná půda
  Pozemek p.č. KN 2397 k.ú.Dyje, výměra 368 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2402 k.ú.Dyje, výměra 11 429 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2316/2 k.ú.Dyje, výměra 276 m2, kultura ostat. plocha-ost.komunikace

  (vznikl zaměřením z pozemku p.č. 2316 k.ú.Dyje – geometrický plán č. 891-510/2017)

 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemku p.č. 102/7 k.ú.Dyje (02/24/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 22.2.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - jiná plocha
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 102/7 k.ú.Dyje, výměra 62 m2.
  (vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, geometrický plán č. 592-480/2007)
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 22.2.2017 (02/24/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 22.2.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o bod č. 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing Krejčího, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 119/2, o výměře 215 m2 k.ú.Dyje manželům Protivinským, bytem Dyje č.p. 160, za cenu obvyklou 6.450,- Kč.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 54/7, o výměře 35 m2 k.ú.Dyje, pozemek p.č. 54/5, o výměře 22 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 452 OL za cenu obvyklou 15.850,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2427 k.ú.Dyje, o výměře 89 m2 a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 462 OL z důvodu prodeje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330038393/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se o stavbu Dyje-Piringer: NN přip.kab. smyčka.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330034614/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – jedná se o stavbu Dyje-zahrady: NN přip. rozšiř. DS.

 8. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně proplacení faktury č. 2/2017 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně zprávy o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2016 s Policií ČR.

 11. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů břízy na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení fasády budovy OÚ“.

 13. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2016.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi KJ spol KJ – svoz TDO autodoprava, Tasovice 395 a Obcí Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo výběrovou komisi na zateplení fasády budovy OÚ a kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 16. Schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 2312, 2315, 2346, 2349, 2366, 2367, 2396, 2397, 2402 a 2316/2 k.ú.Dyje. Cena obvyklá za 1 m2 je 30,- Kč.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení“.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 102/7 k.ú.Dyje, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje. Cena obvyklá za 1 m2 je 30,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu kostela.

 21. Jednohlasně schválilo vybudování přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 29 k.ú.Dyje.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, kde obec dostala A, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska