Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO ze dne 22.2.2017 (02/24/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 22.2.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o bod č. 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing Krejčího, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 119/2, o výměře 215 m2 k.ú.Dyje manželům Protivinským, bytem Dyje č.p. 160, za cenu obvyklou 6.450,- Kč.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 54/7, o výměře 35 m2 k.ú.Dyje, pozemek p.č. 54/5, o výměře 22 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 452 OL za cenu obvyklou 15.850,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2427 k.ú.Dyje, o výměře 89 m2 a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 462 OL z důvodu prodeje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330038393/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se o stavbu Dyje-Piringer: NN přip.kab. smyčka.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330034614/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – jedná se o stavbu Dyje-zahrady: NN přip. rozšiř. DS.

 8. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně proplacení faktury č. 2/2017 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně zprávy o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2016 s Policií ČR.

 11. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů břízy na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení fasády budovy OÚ“.

 13. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2016.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi KJ spol KJ – svoz TDO autodoprava, Tasovice 395 a Obcí Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo výběrovou komisi na zateplení fasády budovy OÚ a kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 16. Schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 2312, 2315, 2346, 2349, 2366, 2367, 2396, 2397, 2402 a 2316/2 k.ú.Dyje. Cena obvyklá za 1 m2 je 30,- Kč.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení“.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 102/7 k.ú.Dyje, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje. Cena obvyklá za 1 m2 je 30,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu kostela.

 21. Jednohlasně schválilo vybudování přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 29 k.ú.Dyje.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, kde obec dostala A, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 22.2.2017 v 17:00 hodin (02/16/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 22.2.2017 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.1.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů Lubomíra a Miluše Protivinských, bytem Dyje č.p. 160, o odkoupení pozemku p.č. 119/2, o výměře 215 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Žádost pana Lubomíra Protivinského, bytem Dyje č.p. 160, o odkoupení pozemku p.č. 54/7 k.ú.Dyje, výměra 35 m2, ostatní plocha; dále o odkoupení pozemku p.č. 54/5 k.ú.kDyje, výměra 22 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavby na něm stojící bunkr VEČ 452 OL. Pozemky a stavba jsou v majetku obce Dyje.

 5. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2427 k.ú.Dyje, o výměře 89 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 462 OL (inv. č. DHM/047), z důvodu jejich prodeje.

 6. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330038393/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se o stavbu „Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka“.

 7. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:ZN-014330034614/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se o stavbu „Dyje, zahrady: NN přip. rozšíření DS“.

 8. Žádost MOPED TEAM Dyje zastoupená panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5, o finanční příspěvek v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v obci Dyje.

 9. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2017 stála 12.400,- Kč, fa 2/2017.

 10. Zpráva Policie ČR o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2016.

 11. Žádost obce o pokácení 2 stromů břízy na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 12. Obec vyvěsila dne 6.2.2017 na ÚD a e-desku výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení fasády budovy OÚ“.

 13. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2016.

 14. Projednat a schválit v ZO Smlouva o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi KJ spol KJ – svoz TDO, Autodoprava Tasovice 395, 671 25 Hodonice zastoupená panem Janem Klíčníkem a Obcí Dyje, Dyje 128.

 15. Schválit v ZO výběrovou komisi na zateplení fasády OÚ a kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému.

 16. Žádost Vinice Lahofer, s.r.o. Brněnská 523, 671 82 Dobšice o odkoupení pozemku p.č.2312, 2315, 2346, 2349, 2366, 2367, 2396, 2397, 2402 a 2316/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 17. Obec vyvěsila dne 13.2.2017 na ÚD a e-desku výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení“.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Žádost pana Robina Kmotorky, bytem Dyje č.p. 154, o odkoupení pozemku p.č. 102/7, o výměře 62 m2, kultura ostatní plocha – jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje (geometrický plánem č. 592-480/2007 ze dne 28.7.2008). Pozemek je obecní.

 20. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191, o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav a restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 21. Žádost pana Vlastimila Protivinského, bytem Dyje č.p. 29, o souhlas s vybudováním přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 29 k.ú.Dyje, která bude vedena po obecním pozemku p.č. 78 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Výzva č. 17825002 na VZMR - kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení (02/13/17)

Oznámení o zveřejnění výzvy č.17825002 Obce Dyje na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení

Obsah výzvy s odkazem na e-desku: výzva č. 17825002


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska