Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 22.2.2017 v 17:00 hodin (02/16/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 22.2.2017 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.1.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů Lubomíra a Miluše Protivinských, bytem Dyje č.p. 160, o odkoupení pozemku p.č. 119/2, o výměře 215 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Žádost pana Lubomíra Protivinského, bytem Dyje č.p. 160, o odkoupení pozemku p.č. 54/7 k.ú.Dyje, výměra 35 m2, ostatní plocha; dále o odkoupení pozemku p.č. 54/5 k.ú.kDyje, výměra 22 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavby na něm stojící bunkr VEČ 452 OL. Pozemky a stavba jsou v majetku obce Dyje.

 5. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2427 k.ú.Dyje, o výměře 89 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 462 OL (inv. č. DHM/047), z důvodu jejich prodeje.

 6. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330038393/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se o stavbu „Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka“.

 7. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:ZN-014330034614/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se o stavbu „Dyje, zahrady: NN přip. rozšíření DS“.

 8. Žádost MOPED TEAM Dyje zastoupená panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5, o finanční příspěvek v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v obci Dyje.

 9. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2017 stála 12.400,- Kč, fa 2/2017.

 10. Zpráva Policie ČR o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2016.

 11. Žádost obce o pokácení 2 stromů břízy na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 12. Obec vyvěsila dne 6.2.2017 na ÚD a e-desku výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení fasády budovy OÚ“.

 13. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2016.

 14. Projednat a schválit v ZO Smlouva o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi KJ spol KJ – svoz TDO, Autodoprava Tasovice 395, 671 25 Hodonice zastoupená panem Janem Klíčníkem a Obcí Dyje, Dyje 128.

 15. Schválit v ZO výběrovou komisi na zateplení fasády OÚ a kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému.

 16. Žádost Vinice Lahofer, s.r.o. Brněnská 523, 671 82 Dobšice o odkoupení pozemku p.č.2312, 2315, 2346, 2349, 2366, 2367, 2396, 2397, 2402 a 2316/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 17. Obec vyvěsila dne 13.2.2017 na ÚD a e-desku výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení“.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Žádost pana Robina Kmotorky, bytem Dyje č.p. 154, o odkoupení pozemku p.č. 102/7, o výměře 62 m2, kultura ostatní plocha – jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje (geometrický plánem č. 592-480/2007 ze dne 28.7.2008). Pozemek je obecní.

 20. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191, o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav a restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 21. Žádost pana Vlastimila Protivinského, bytem Dyje č.p. 29, o souhlas s vybudováním přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 29 k.ú.Dyje, která bude vedena po obecním pozemku p.č. 78 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Výzva č. 17825002 na VZMR - kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení (02/13/17)

Oznámení o zveřejnění výzvy č.17825002 Obce Dyje na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení

Obsah výzvy s odkazem na e-desku: výzva č. 17825002


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Výzva č. 17825001 na VZMR - zateplení fasády OÚ (02/06/17)

Oznámení o zveřejnění výzvy č.17825001 Obce Dyje na veřejnou zakázku malého rozsahu

ZATEPLENÍ FASÁDY OÚ

Obsah výzvy s odkazem na e-desku: Výzva č. 17825001


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska