Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (01/26/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.1.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura ostatní plocha

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 452 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 54/7 k.ú.Dyje, výměra 35 m2, ostatní plocha,
  cena za pozemek ................... 1.750,- Kč, cena obvyklá.

 2. Pozemek p.č. KN 54/5 k.ú.Dyje, výměra 22 m2, zastavěná plocha,
  cena za pozemek ................... 1.100,- Kč, cena obvyklá.

 3. Bunkr VEČ 452 OL, obestavěný prostor
  cena za bunkr ...................... 13.000,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce

<
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (01/26/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.1.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura ostatní plocha

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 119/2 k.ú.Dyje, výměra 215 m2.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 25.1.2017 (01/26/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.1.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o body č. 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 119/2, o výměře 215 m2 za cenu obvyklou 6.450,- Kč k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 54/7, o výměře 35 m2; pozemek p.č. 54/5, o výměře 22 m2 a stavby na něm stojí bunkr VEČ 452 OL za cenu obvyklou 15.850,- Kč k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s Vyhláškou č. 440/2016 Sb., platnou pro rok 2017.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 70.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu v roce 2017.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně proplacení faktury č. 1/2017 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2310 k.ú.Dyje, o výměře 80 m2 a stavbu na něm stojící bunkr VEČ 459 OL z důvodu jejich prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.059,-Kč, fa č. 16041 za práce a služby s provozem internetových stránek.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030034505/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. Jedná se o stavbu „Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka“.

 11. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2016.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení částky 10.980,75 Kč, fa č. 2017540021 firmě GORDIC spol. s r.o.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.000,- Kč, fa č. 4/2017 za výškopisné zaměření hřiště.

 14. Jednohlasně schválilo vybudování domovní čističky odpadních vod (ČOV) k.ú.Dyje pro manžele Mašovi.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska