Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 25.1.2017 v 17:00 hodin (01/18/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.1.2017 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 21.12.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů Lubomíra a Miluše Protivinských, bytem Dyje č.p. 160, o odkoupení pozemku p.č. 119/2, o výměře 215 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Žádost pana Lubomíra Protivinského, bytem Dyje č.p. 160, o odkoupení pozemku p.č. 54/7 k.ú.Dyje, výměra 35 m2, ostatní plocha; dále o odkoupení pozemku p.č. 54/5 k.ú.kDyje, výměra 22 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavby na něm stojící bunkr VEČ 452 OL. Pozemky a stavba jsou v majetku obce Dyje.

 5. Schválit v ZO Dodatek č. 9 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 440/2016 Sb. ze dne 20.12.2016 a platnou pro rok 2017.

 6. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2017.

 7. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2016 stála 7.200,- Kč, fa č. 1/2017.

 8. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2310 k.ú.Dyje, o výměře 80 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL (inv. č. DHM/046) z důvodu jejich prodeje.

 9. Obec uhradila částku 8.059,- Kč, fa 16041 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu Zdeňku Hujňákovi.

 10. Projednat v ZO Smlouvu č.: 1030034505/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice – realizovat stavbu s názvem „Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka“.

 11. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2016 – příjmy, výdaje.

 12. Obec uhradila částku 10.980,75 Kč, fa č. 2017540021 firmě GORDIC za práci, kterou dodává obci.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 21.12.2016 (12/22/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 21.12.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2017 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2427, o výměře 89 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL za cenu obvyklou 19.250,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,-Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2017.

 6. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci na stavbu Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka pro stavební povolení.

 7. Jednohlasně schválilo Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 8. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 22.585,-Kč hrubého měsíčně, s účinností od 1.1.2017.

 9. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího ve výši 8.325,-Kč hrubého měsíčně, s účinností od 1.1.2017.

 10. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy výboru ve výši 1.687,-Kč hrubého měsíčně, s účinností od 1.1.2017.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 21.12.2016 v 17:00 hodin (12/14/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve středu dne 21.12.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.11.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2017.

 4. Žádost pana Modráčka Iva a Arnošta, bytem Riegrova 4, Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 2427, o výměře 89 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL, které jsou obecní.

 5. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2017.

 6. Projednat v ZO žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a vyjádření k projektové dokumentaci stavby Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka.

 7. Projednat a schválit v ZO Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 8. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 9. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 10. Projednat v ZO odměny pro neuvolněné zastupitele obce, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 11. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska