Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO dne 21.12.2016 (12/22/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 21.12.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2017 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2427, o výměře 89 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL za cenu obvyklou 19.250,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,-Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2017.

 6. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci na stavbu Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka pro stavební povolení.

 7. Jednohlasně schválilo Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 8. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 22.585,-Kč hrubého měsíčně, s účinností od 1.1.2017.

 9. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího ve výši 8.325,-Kč hrubého měsíčně, s účinností od 1.1.2017.

 10. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy výboru ve výši 1.687,-Kč hrubého měsíčně, s účinností od 1.1.2017.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 21.12.2016 v 17:00 hodin (12/14/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve středu dne 21.12.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.11.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2017.

 4. Žádost pana Modráčka Iva a Arnošta, bytem Riegrova 4, Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 2427, o výměře 89 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL, které jsou obecní.

 5. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2017.

 6. Projednat v ZO žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a vyjádření k projektové dokumentaci stavby Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka.

 7. Projednat a schválit v ZO Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 8. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 9. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 10. Projednat v ZO odměny pro neuvolněné zastupitele obce, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 11. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (12/02/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.11.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 462 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2427 k.ú.Dyje, výměra 89 m2
  cena za pozemek ................... 4.450,- Kč.

 2. Bunkr VEČ 462 OL, obestavěný prostor
  cena za bunkr ...................... 14.800,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska