Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 21.12.2016 v 17:00 hodin (12/14/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve středu dne 21.12.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.11.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2017.

 4. Žádost pana Modráčka Iva a Arnošta, bytem Riegrova 4, Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 2427, o výměře 89 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL, které jsou obecní.

 5. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2017.

 6. Projednat v ZO žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a vyjádření k projektové dokumentaci stavby Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka.

 7. Projednat a schválit v ZO Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 8. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 9. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 10. Projednat v ZO odměny pro neuvolněné zastupitele obce, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 11. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (12/02/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.11.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 462 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2427 k.ú.Dyje, výměra 89 m2
  cena za pozemek ................... 4.450,- Kč.

 2. Bunkr VEČ 462 OL, obestavěný prostor
  cena za bunkr ...................... 14.800,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne30.11.2016 (12/02/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.11.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Česneka, pana ing. Krejčího.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2310, o výměře 80 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL za cenu obvyklou 14.400,- Kč. Prodej se uskuteční v lednu 2017.

 4. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci na rok 2017.

 5. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany, jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč pro občany 90. let a výše.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 21.625,- Kč s DPH, fa č. 162181 za opravu místního rozhlasu.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec Dyje přispěje částku 13.424,58 Kč do rozpočtu Města Znojma pro rok 2017 na terénní sociální služby.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 9. Jednohlasně schvaluje vše k inventarizaci.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330037552/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a Obcí Dyje. Jedná se: Dyje-Gerši, NN přip. kab. smyčka.

 11. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kde občané budou platit 300,-Kč za popelnici za 1 občana.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně platby odvozu velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 13. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2427, o výměře 89 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL za cenu obvyklou 19.250,- Kč.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska