Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO dne30.11.2016 (12/02/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.11.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Česneka, pana ing. Krejčího.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2310, o výměře 80 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL za cenu obvyklou 14.400,- Kč. Prodej se uskuteční v lednu 2017.

 4. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci na rok 2017.

 5. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany, jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč pro občany 90. let a výše.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 21.625,- Kč s DPH, fa č. 162181 za opravu místního rozhlasu.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec Dyje přispěje částku 13.424,58 Kč do rozpočtu Města Znojma pro rok 2017 na terénní sociální služby.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 9. Jednohlasně schvaluje vše k inventarizaci.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330037552/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a Obcí Dyje. Jedná se: Dyje-Gerši, NN přip. kab. smyčka.

 11. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kde občané budou platit 300,-Kč za popelnici za 1 občana.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně platby odvozu velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 13. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2427, o výměře 89 m2 k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL za cenu obvyklou 19.250,- Kč.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 30.11.2016 v 17:00 hodin (11/23/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.11.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.10.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Petra Prokeše, bytem Hradecká 509, 671 28 Jaroslavice, o odkoupení pozemku p.č. 2310, o výměře 80 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL, které jsou obecní.

 4. Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dyje na rok 2017.

 5. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty: 60.let, 70.let a 75.let, od 80.roků každý rok a 90.let a výše dárkový koš v hodnotě 1000,-Kč.

 6. Oprava místního rozhlasu v obci stála 21.625,-Kč s DPH, fa č. 162181.

 7. Žádost Města Znojma o finanční příspěvek od obce Dyje do rozpočtu Města Znojma pro rok 2017 na sociální služby.

 8. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.589,-Kč, fa č. 0741010629.

 9. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. v planém znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, stanovuje starosta tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2016.

 10. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330037552/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Obcí Dyje – jedná se “ Dyje, Gerši: NN přip. kab. smyčka.“

 11. Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – jedná se, že se bude platit na občana 300,-Kč.

 12. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.963,- Kč.

 13. Žádost pana Modráčka Iva a Arnošta, bytem Riegrova 4, Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 2427, o výměře 89 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 462 OL, které jsou obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (10/27/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.10.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 459 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2310 k.ú.Dyje, výměra 80 m2
  cena za pozemek ................... 4.000,- Kč.

 2. Bunkr VEČ 459 OL, obestavěný prostor
  cena za bunkr ...................... 10.400,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska