Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (10/27/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.10.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 459 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2310 k.ú.Dyje, výměra 80 m2
  cena za pozemek ................... 4.000,- Kč.

 2. Bunkr VEČ 459 OL, obestavěný prostor
  cena za bunkr ...................... 10.400,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.10.2016 (10/27/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.10.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18, 19.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2310, o výměře 80 m2 a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL za obvyklou cenu 14.400,- Kč.

 4. Jednohlasně schválilo pokácení 18 stromů borovic, 4 stromy modřínu, 1 strom ořechu, 1 strom břízy na pozemku p.č. 2528 k.ú.Dyje manželům Mašovým.

 5. Jednohlasně schválilo poplatek 300,- Kč na 1 občana za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 6. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2017 zhotoví zateplení, fasádu OÚ a uhradí vše ze svého rozpočtu.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec provede rekonstrukci hřiště v roce 2017 a v případě, že obec nedostane dotaci, tak uhradí rekonstrukci hřiště ze svého rozpočtu.

 8. Jednohlasně schválilo projekt pro územní řízení stavby „Přístavba provozního objektu v Dyji“ firmě ABC-Tours, spol. s r.o., Velká Michalská 5, Znojmo.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně výsledků voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 12. Jednohlasně schválilo užívání části pozemku o výměře cca 21 m2 z parcely p.č. 2544/1 k.ú.Dyje z důvodu vybudování přístupové cesty na pozemek p.č. 2528 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 329/32 k.ú.Dyje, o výměře 48 m2 z důvodu prodeje paní Mgr. Čizmadiové Tünde.

 14. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2016.

 15. Jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030033056/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Maša: NN přip. kab. smyčka.

 16. Jednohlasně schválilo přístavbu na pozemku p.č. 234 k.ú.Dyje, obezdění a zastřešení vstupu do zemního sklepa.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Dyje – 10001/2016 uzavřenou mezi firmou itself, s.r.o, Pálavské nám. 4343/1, Brno a Obcí Dyje. Jedná se o služebnosti inženýrských sítí na obecních pozemcích p.č. KN 1904, 1929 k.ú.Dyje – optická síť.

 18. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 19. Jednohlasně schválilo pokácení 10 stromů trnovníku akátu na pozemku p.č. 2293, 2309 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 26.10.2016 v 17:00 hodin (10/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.10.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.9.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Petra Prokeše, bytem Hradecká 509, 671 28 Jaroslavice, o odkoupení pozemku p.č. 2310, o výměře 80 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL, které jsou obecní.

 4. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o povolení pokácení 18 stromů borovic, 4 stromy modřínu, 1 strom ořechu, 1 strom břízy na pozemku p.č. 2528 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví.

 5. Projednat v ZO místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 6. Projednat v ZO, že obec v roce 2017 zhotoví zateplení a fasádu obecního úřadu.

 7. Projednat v ZO, že obec provede rekonstrukci hřiště v roce 2017.

 8. Žádost firmy ABC Tours, spol. s r.o. Velká Michalská 5, Znojmo, o vyjádření k projektu pro územní řízení stavby „Přístavba provozního objektu v Dyji“.

 9. Svoz nebezpečného odpadu stál 2.294,- Kč, fa č. 0741010386.

 10. Informace ZO ohledně výsledku voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje.

 11. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 12. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o povolení užívání části pozemku o výměře cca 21 m2 (délka cca 7 m, šířka cca 3 m – stráň) z parcely p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní, z důvodu vybudování přístupové cesty na pozemek p.č. 2528 k.ú.Dyje.

 13. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 329/32 k.ú.Dyje, o výměře 48 m2, kultura zahrada, z důvodu jeho prodeje.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2016.

 15. Projednat v ZO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030033056/001 uzavřenou mezi obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – „Dyje, Maša: NN přip. kab. smyčka.“

 16. Žádost pana ing. Karla Žaludka a paní Hany Žaludkové, bytem Dyje č.p. 122, o schválení provedení přístavby na pozemku p.č. 234 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví. Jedná se o obezdění a zastřešení vstupu do zemního sklepa.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska