Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 26.10.2016 v 17:00 hodin (10/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.10.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.9.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Petra Prokeše, bytem Hradecká 509, 671 28 Jaroslavice, o odkoupení pozemku p.č. 2310, o výměře 80 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na něm stojící bunkr VEČ 459 OL, které jsou obecní.

 4. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o povolení pokácení 18 stromů borovic, 4 stromy modřínu, 1 strom ořechu, 1 strom břízy na pozemku p.č. 2528 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví.

 5. Projednat v ZO místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 6. Projednat v ZO, že obec v roce 2017 zhotoví zateplení a fasádu obecního úřadu.

 7. Projednat v ZO, že obec provede rekonstrukci hřiště v roce 2017.

 8. Žádost firmy ABC Tours, spol. s r.o. Velká Michalská 5, Znojmo, o vyjádření k projektu pro územní řízení stavby „Přístavba provozního objektu v Dyji“.

 9. Svoz nebezpečného odpadu stál 2.294,- Kč, fa č. 0741010386.

 10. Informace ZO ohledně výsledku voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje.

 11. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 12. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o povolení užívání části pozemku o výměře cca 21 m2 (délka cca 7 m, šířka cca 3 m – stráň) z parcely p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní, z důvodu vybudování přístupové cesty na pozemek p.č. 2528 k.ú.Dyje.

 13. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 329/32 k.ú.Dyje, o výměře 48 m2, kultura zahrada, z důvodu jeho prodeje.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2016.

 15. Projednat v ZO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030033056/001 uzavřenou mezi obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – „Dyje, Maša: NN přip. kab. smyčka.“

 16. Žádost pana ing. Karla Žaludka a paní Hany Žaludkové, bytem Dyje č.p. 122, o schválení provedení přístavby na pozemku p.č. 234 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví. Jedná se o obezdění a zastřešení vstupu do zemního sklepa.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 27.9.2016 (09/30/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.9.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 10, 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 329/32, o výměře 48 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci stavby, Dyje - Maša: NN příp. kab. smyčka, č. stavby 1030033056.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2308 k.ú.Dyje a bunkr Řopík VEČ 458 OL z důvodu prodeje panu Habrdlemu.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 8. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2158/1, výměru 872 m2 k.ú.Dyje od pana Rostislava Laciny, 1 m2 za 25,- Kč, celkem za 21.800,- Kč.

 9. Jednohlasně schválilo pokácení 30 ks akátu suchých na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030031156/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, jedná se o stavbu Dyje – Hrazdílková: NN příp. kab. přípojka.

 11. Jednohlasně schválilo objednání 170 ks popelnic na plasty, objem 240 l a 170 ks popelnic na papír, objem 240 l.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 27.9.2016 (09/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 27.9.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.8.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Mgr. Čizmadiové Tünde, bytem Jarošova 1444/22, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 329/32, o výměře 48 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Projednat v ZO žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla, pro stavební řízení k projektové dokumentaci stavby: Dyje Maša, NN příp. kab. smyčka č. 1030033056.

 5. Členové okrskové volení komise pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7.-8. října 2016, jsou: paní Pavlačková Lenka, paní Bystřická Blanka, pan Janča Miroslav, paní Staňková Jana, pan Staněk Jiří.

 6. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2308 k.ú.Dyje, o výměře 88 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavbu na ni stojící, bunkr VEČ 458 OL, bunkr Řopík, z důvodu jejich prodeje.

 7. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 8. Projednat v ZO, že obec odkoupí od pana Laciny Rostislava, bytem Dyje čp. 80 pozemek p.č. 2158/1, výměra 872 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 9. Žádost obce o povolení pokácení 30 ks stromu akátu na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní, kultura ostatní plocha, dobývací prostor.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska