Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO dne 27.9.2016 (09/30/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.9.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 10, 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 329/32, o výměře 48 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci stavby, Dyje - Maša: NN příp. kab. smyčka, č. stavby 1030033056.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2308 k.ú.Dyje a bunkr Řopík VEČ 458 OL z důvodu prodeje panu Habrdlemu.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 8. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2158/1, výměru 872 m2 k.ú.Dyje od pana Rostislava Laciny, 1 m2 za 25,- Kč, celkem za 21.800,- Kč.

 9. Jednohlasně schválilo pokácení 30 ks akátu suchých na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030031156/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, jedná se o stavbu Dyje – Hrazdílková: NN příp. kab. přípojka.

 11. Jednohlasně schválilo objednání 170 ks popelnic na plasty, objem 240 l a 170 ks popelnic na papír, objem 240 l.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 27.9.2016 (09/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 27.9.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.8.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Mgr. Čizmadiové Tünde, bytem Jarošova 1444/22, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 329/32, o výměře 48 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Projednat v ZO žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla, pro stavební řízení k projektové dokumentaci stavby: Dyje Maša, NN příp. kab. smyčka č. 1030033056.

 5. Členové okrskové volení komise pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7.-8. října 2016, jsou: paní Pavlačková Lenka, paní Bystřická Blanka, pan Janča Miroslav, paní Staňková Jana, pan Staněk Jiří.

 6. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2308 k.ú.Dyje, o výměře 88 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a stavbu na ni stojící, bunkr VEČ 458 OL, bunkr Řopík, z důvodu jejich prodeje.

 7. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 8. Projednat v ZO, že obec odkoupí od pana Laciny Rostislava, bytem Dyje čp. 80 pozemek p.č. 2158/1, výměra 872 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 9. Žádost obce o povolení pokácení 30 ks stromu akátu na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní, kultura ostatní plocha, dobývací prostor.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 31.8.2016 (09/02/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.8.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Česneka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2308, o výměře 88 m2 k.ú. Dyje a stavby na ni stojící bunkr VEČ 458 OL za cenu 19.200,- Kč.

 4. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 329/32, o výměře 48 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2209, o výměře 23 m2 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje ing. Válkovi.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2214/2, o výměře 398 m2 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje ing. Válkovi.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/4, o výměře 90 m2 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje manželům Selingerovým.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/6, o výměře 43 m2 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje manželům Mašovým.

 9. Jednohlasně neschválilo finanční příspěvek na opravu kostela.

 10. Jednohlasně schválilo žádost na Úřad práce ve Znojmě na VPP o prodloužení smlouvy o 1 měsíc (říjen) pro zaměstnance pana Lubomíra Popelku.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2016.

 12. Jednohlasně schválilo, že obec provede zateplení a fasádu v roce 2017.

 13. Jednohlasně schválilo, že obec požádá o dotaci z Operačního programu životního prostředí na zateplení obvodového pláště budovy OÚ a dále jednohlasně schválilo, že obec uhradí náklady potřebné k žádosti na zateplení a fasádu.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330036728/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, jedná se o stavbu: Dyje – Veverka: NN přip. kab. přípojka.

 15. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě VPP č. ZNA-VF-20/2016.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska