Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (09/02/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.8.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 329/32 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura zahrada
 2. Cena za 1 m2………… 50,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.8.2016 (08/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,které se koná ve středu dne 31.8.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.6.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Oty Habrdleho, bytem Holandská 7, 669 02 Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 2308, o výměře 88 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na ni stojící VEČ 458 OL, bunkr řopík.

 4. Žádost paní Mgr. Čizmadiové Tünde, bytem Jarošova 1444/22, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 329/32, o výměře 48 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje, který je obecní.

 5. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2209 k.ú.Dyje, o výměře 23 m2, kultura ostatní plocha z důvodu prodeje.

 6. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2214/2 k.ú.Dyje, o výměře 398 m2, kultura orná půda, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 2214 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 7. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2544/4 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 8. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2544/6 k.ú.Dyje, o výměře 43 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 9. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191, o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav (např. postavení lešení, průzkum barevnosti stěn, ověření statiky kostela) – kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 10. Obec dne 3.8.2016 podala žádost na Úřad práce ve Znojmě na VPP o prodloužení smlouvy o 1 měsíc (říjen 2016) pro zaměstnance pana Lubomíra Popelku.

 11. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2016.

 12. Projednat v ZO provedení zateplení a fasády obecního úřadu v roce 2017.

 13. Schválit v ZO, že obec požádá o dotaci z Operačního programu životního prostředí na zateplení obvodového pláště budovy OÚ.

 14. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330036728/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se o stavbu Dyje – Veverka: NN přip. kab. přípojka.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení- Zasedání ZO dne 27.7.2016 se nekoná (07/20/16)

O Z N Á M E N Í

Zasedání zastupitelstva obce Dyje v měsíci červenec, se ve středu 27. července 2016 n e k o n á.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska