Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení- Zasedání ZO dne 27.7.2016 se nekoná (07/20/16)

O Z N Á M E N Í

Zasedání zastupitelstva obce Dyje v měsíci červenec, se ve středu 27. července 2016 n e k o n á.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (06/30/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 29.6.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 458 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2308 k.ú.Dyje, výměra 88 m2
  cena za pozemek ................... 4.400,- Kč.

 2. Bunkr VEČ 458 OL, obestavěný prostor
  cena za bunkr ...................... 14.800,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 29.6.2016 (06/30/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.6.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2308, o výměře 88 m2 a stavby na ni stojící bunkr VEČ 458 OL k.ú.Dyje za cenu 19.200,- Kč.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně konání voleb do zastupitelstev krajů, které se budou konat 7. - 8. října 2016.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zapisovatelsky pro volby do zastupitelstev krajů.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 8. Jednohlasně schválilo obezdění bazénu a jeho zastřešení o rozměrech 7,5 x 4 m na pozemku p.č. 306/10 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 104/5, o výměře 92 m2 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje panu Fialovi.

 10. Jednohlasně schválilo namontování reproduktoru místního rozhlasu na sloup před RD pana Habrdleho.

 11. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2214/2, o výměře 398 m2, pozemek p.č. KN 2209, o výměře 23 m2 k.ú.Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2544/4, o výměře 90 m2 k.ú.Dyje.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 14. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 413/18, o výměře 60 m2 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje manželům Maškovým.

 15. Schválilo prodej pozemku p.č. KN 2244/6, o výměře 43 m2 k.ú.Dyje.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2015 – schváleno s výhradou.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadu mezi firmou EKO-PF spol. s r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora a Obcí Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska