Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Pozvánka na zasedání ZO dne29.6.2016 (06/22/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.6.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.5.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Oty Habrdleho, bytem Holandská 7, 669 02 Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 2308, o výměře 88 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje a stavby na ni stojící VEČ 458 OL, bunkr řopík.

 4. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat 7.- 8. října 2016.

 5. Minimální počet členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. - 8. října 2016, bude šest.

 6. Zapisovatelskou OVK pro Obec Dyje pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7.- 8. října 2016, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 7. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 8. Žádost pana Františka Kazatele, bytem Mládeže 996/9, 669 02 Znojmo, o povolení obezdění bazénu z důvodu zastřešení o rozměrech 7,5x 4 m na pozemku p.č. 306/10 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 9. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek KN 104/5 k.ú.Dyje, o výměře 92 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje panu Fialovi.

 10. Projednat v ZO, jestli obec nechá namontovat na sloup před RD pana Habrdleho reproduktor místního rozhlasu.

 11. Žádost pana Jindřicha Válka, bytem Práče 171, 671 61 Prosiměřice o odkoupení části pozemku p.č. 2214 k.ú.Dyje, kultura orná půda; pozemek p.č. 2209, o výměře 23 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, které jsou obecní.

 12. Žádost pana Jana a Evy Selingerových, bytem Dyje č. ev. 3, 669 02 Znojmo o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 120 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 13. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 413/18 k.ú.Dyje, o výměře 60 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje manželům Maškovým.

 15. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2 – kultura ostatní plocha, jiná plocha, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 25.5.2016 (05/26/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.5.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana ing. Krejčí.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně posezení důchodců, které se bude konat v pondělí 13.6.2016.

 4. Jednohlasně schválilo, že obce zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: ZN-014330035386/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby vázání Sbírek zákonů r. 2015.

 7. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 413/18, výměru 60 m2 k.ú.Dyje.

 8. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje Účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2015.

 9. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 177 k.ú.Dyje (na LV 10001), výměru 1 196 m2 z důvodu směny pozemku p.č. 2158/2 k.ú.Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo platbu částky 1.376.449,62 Kč s DPH, fa č. 8500043 za opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo platbu částky 32.758,33 Kč s DPH, fa č. 8500044 za opravu místní komunikace p.č. 3/1 k.ú.Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 104/5, výměru 92 m2 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo postavení dřevěné pergoly o rozměrech 3x6 m na pozemku p.č. 203/4 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.5.2016 (05/18/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.5.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.4.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Posezení s důchodci bude 13. června 2016 v 16:00 hodin v hostinci Na Růžku.

 4. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky pro děti na Dětský den.

 5. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330035386/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se o stavbu Dyje, Řezáč: NN přip. kab. přípojka.

 6. Vázání Sbírek zákonů 2015 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo stálo 2.723,- Kč, fa č. 11600134.

 7. Žádost pana Oty Maška a paní Věry Maškové, bytem Alšova 976/13, 669 02 Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 413/18, výměra 60 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Projednat a schválit v ZO Účetní závěrku obce Dyje za rok 2015.

 9. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 177 k.ú.Dyje (na LV 10001), výměru 1 196 m2, kultura ostatní plocha z důvodu směny s panem Bohumilem Lacinou za jeho pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje.

 10. Schválit v ZO částku 1.376.449,62 Kč s DPH, fa č. 8500043 za opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

 11. Schválit v ZO částku 32.758,33 Kč s DPH, fa č. 8500044 za opravu místní komunikace p.č. 3/1 k.ú.Dyje.

 12. Žádost pana Jiřího Fialy, bytem Dyje čp. 39, o odkoupení pozemku p.č. 104/5, o výměře 92 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska