Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (04/27/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.4.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2209 k.ú.Dyje, výměra 23 m2.
 2. Cena za 1 m2…………25,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (04/27/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.4.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura orná půda
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 2214 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2…………25,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.4.2016 (04/27/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.4.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 20, 21, 22.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo směnnou smlouvu obecní pozemek p.č. 177 za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje s panem Bohumilem Lacinou.

 5. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2214 k.ú.Dyje, pozemek p.č. 2209, výměru 23 m2 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu Dyje Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlice OB-80.

 8. Jednohlasně schválilo novostavbu RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje včetně napojení na inženýrské sítě vedené v místní komunikaci p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacené částky 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015.

 10. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obec za rok 2015 s výhradou nedostatku uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření, které spočívají:
  a) při zveřejňování smluv včetně všech jejich změn a dodatků na profilu zadavatele bude postupováno v souladu s § 147a odst. 1,2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to zveřejnění do 15 dní od jejich uzavření, kontrola starostou obce,
  b) termín: opatření splněno, ihned dodržován postup a lhůta zveřejňování v souladu se zákonem,
  c) po projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se tento návrh stává Závěrečným účtem obce Dyje za rok 2015.

 11. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2148, výměru 1 838 m2 za cenu 45.950,- Kč od paní Sylvy Šabacké.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně zaplacení pivních souprav pro SDH.

 14. Schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1, výměra cca 96 m2 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo projekt elektrické přípojky CETIN a.s. ZNDJE – vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za opravu křovinořezu, která stála 2.885,- Kč, fa č. FVT/045/7/00715.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody po RD pana Běhala k řece.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2015.

 20. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1, výměru cca 120 m2 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 72.978,- Kč, fa č. 2160614 za výměnu 3 venkovních dveří OÚ.

 22. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. 3/1 k.ú.Dyje provede firma Porr a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, Tlumačov, PSČ 763 62 za cenovou nabídku 32.758,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska