Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO dne 26.4.2016 (04/27/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.4.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 20, 21, 22.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo směnnou smlouvu obecní pozemek p.č. 177 za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje s panem Bohumilem Lacinou.

 5. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2214 k.ú.Dyje, pozemek p.č. 2209, výměru 23 m2 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu Dyje Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlice OB-80.

 8. Jednohlasně schválilo novostavbu RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje včetně napojení na inženýrské sítě vedené v místní komunikaci p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacené částky 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015.

 10. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obec za rok 2015 s výhradou nedostatku uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření, které spočívají:
  a) při zveřejňování smluv včetně všech jejich změn a dodatků na profilu zadavatele bude postupováno v souladu s § 147a odst. 1,2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to zveřejnění do 15 dní od jejich uzavření, kontrola starostou obce,
  b) termín: opatření splněno, ihned dodržován postup a lhůta zveřejňování v souladu se zákonem,
  c) po projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se tento návrh stává Závěrečným účtem obce Dyje za rok 2015.

 11. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2148, výměru 1 838 m2 za cenu 45.950,- Kč od paní Sylvy Šabacké.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně zaplacení pivních souprav pro SDH.

 14. Schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1, výměra cca 96 m2 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo projekt elektrické přípojky CETIN a.s. ZNDJE – vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za opravu křovinořezu, která stála 2.885,- Kč, fa č. FVT/045/7/00715.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody po RD pana Běhala k řece.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2015.

 20. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1, výměru cca 120 m2 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 72.978,- Kč, fa č. 2160614 za výměnu 3 venkovních dveří OÚ.

 22. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. 3/1 k.ú.Dyje provede firma Porr a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, Tlumačov, PSČ 763 62 za cenovou nabídku 32.758,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 26.4.2016 (04/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,které se koná v úterý dne 26.4.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.3.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost firmy ROMA Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2, kultura u všech třech parcel je ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO, že obec smění obecní pozemek p.č. 177, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, za pozemek p.č. 2158/2, výměra 872 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha s panem Bohumilem Lacinou, bytem Dyje č.p. 151.

 5. Žádost pana Jindřicha Válka, bytem Práče 171, 671 61 Prosiměřice, o odkoupení pozemku p.č.2214, o výměře 628 m2, kultura orná půda, nebo jen jeho části a pozemek p.č. 2209, o výměře 23 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu: Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Obec uhradila částku 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za zametací kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlici OB-80.

 8. Žádost pana Miroslava Hrazdílka, bytem Božice 380, 671 64 Božice a paní Kristýny Hrazdílkové, bytem Dyje č.p. 2, 669 02 Znojmo, o souhlas s umístěním novostavby RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví, vč. napojení na inženýrské sítě vedené v obecním pozemku místní komunikace p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Obec uhradila Městu Znojmo částku 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015. Celkem přestupků bylo 6 za období od 1.1.2015-31.12.2015.

 10. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 ze zákona č. 250/2000 Sb.,§ 17.

 11. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Sylvy Šabacké, bytem Dolní česká 17, čp. 354, 669 02 Znojmo, pozemek p.č. 2148, výměra 1 838 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Obec uhradila částku 17.590,- Kč, fa č. 201604011 za nákup pivních souprav (stůl + lavice) pro SDH.

 14. Žádost pana ing. Boleslava Maši, paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 15. Projednat v ZO projekt Řešení změny stávající elektrické přípojky na lokalitě CETIN, a.s. ZNDJE, jedná se o vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Oprava křovinořezu stála 2.885,- Kč, fa č. FVT16/045/7/00715.

 17. Projednat v ZO, jestli obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody před RD pana Běhala k řece.

 18. Projednat v ZO, jestli obce bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2015.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Vyvěšení návhru Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 (04/11/16)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DYJE ZA ROK 2015

Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že je vyvěšen na úřední desce obce návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2015 a příloh č. 2-4 v elektronické podobě na e-desce, na odkaze Návrh ZÚ + Přílohy č. 1 - 4.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání zastupitelstva konaného v úterý 26. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska