Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 26.4.2016 (04/19/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,které se koná v úterý dne 26.4.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.3.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost firmy ROMA Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2, kultura u všech třech parcel je ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO, že obec smění obecní pozemek p.č. 177, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, za pozemek p.č. 2158/2, výměra 872 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha s panem Bohumilem Lacinou, bytem Dyje č.p. 151.

 5. Žádost pana Jindřicha Válka, bytem Práče 171, 671 61 Prosiměřice, o odkoupení pozemku p.č.2214, o výměře 628 m2, kultura orná půda, nebo jen jeho části a pozemek p.č. 2209, o výměře 23 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu: Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Obec uhradila částku 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za zametací kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlici OB-80.

 8. Žádost pana Miroslava Hrazdílka, bytem Božice 380, 671 64 Božice a paní Kristýny Hrazdílkové, bytem Dyje č.p. 2, 669 02 Znojmo, o souhlas s umístěním novostavby RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví, vč. napojení na inženýrské sítě vedené v obecním pozemku místní komunikace p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Obec uhradila Městu Znojmo částku 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015. Celkem přestupků bylo 6 za období od 1.1.2015-31.12.2015.

 10. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 ze zákona č. 250/2000 Sb.,§ 17.

 11. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Sylvy Šabacké, bytem Dolní česká 17, čp. 354, 669 02 Znojmo, pozemek p.č. 2148, výměra 1 838 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Obec uhradila částku 17.590,- Kč, fa č. 201604011 za nákup pivních souprav (stůl + lavice) pro SDH.

 14. Žádost pana ing. Boleslava Maši, paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 15. Projednat v ZO projekt Řešení změny stávající elektrické přípojky na lokalitě CETIN, a.s. ZNDJE, jedná se o vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Oprava křovinořezu stála 2.885,- Kč, fa č. FVT16/045/7/00715.

 17. Projednat v ZO, jestli obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody před RD pana Běhala k řece.

 18. Projednat v ZO, jestli obce bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2015.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Vyvěšení návhru Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 (04/11/16)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DYJE ZA ROK 2015

Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že je vyvěšen na úřední desce obce návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2015 a příloh č. 2-4 v elektronické podobě na e-desce, na odkaze Návrh ZÚ + Přílohy č. 1 - 4.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání zastupitelstva konaného v úterý 26. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Zveřejňování smluv s učastníkem obce Dyje (04/09/16)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Dyje

V souladu s platným zákonem obec Dyje zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

Smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL v roce 2016 - PDF dokument - zveřejněno dne 9.4.2016

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska