Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Zveřejňování smluv s učastníkem obce Dyje (04/09/16)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Dyje

V souladu s platným zákonem obec Dyje zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

Smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL v roce 2016 - PDF dokument - zveřejněno dne 9.4.2016

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO dne15.4.2016 (04/07/16)

P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pátek dne 15.4.2016 ve 14:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Dyji.
PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Ověřovatelé zápisu.

 2. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a Porr a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Praha, odštěpný závod Morava na opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru směny nemovitosti (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU SMĚNY NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr směny nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět směny:
 1. Pozemek p.č. 177 k.ú.Dyje, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda
 2. vlastník Obec Dyje

 3. Za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje, výměra 872 m2, kultura ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 4. vlastník Bohumil Lacina, Dyje č.p. 151

  Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska