Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 413/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, jiná plocha

 2. Cena za 1 m2…………30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje studny na p.č. 145/3 k.ú.Dyje (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.3.2015


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: studna
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Studna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, kopaná (inv. číslo DHM/011)
 2. Cena dle znaleckého posudku.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 30.3.2016 (03/31/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.3.2016 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 24, 25.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 104/1, o výměře cca 88 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Jednohlasně schválilo prodej od TJ SOKOL Dyje, z.s. pozemky p.č. 2153, výměra 1 784 m2; p.č. 2152, výměra 18 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč Obci Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2154, výměra 1 840 m2 k.ú.Dyje za cenu 46.000,- Kč od paní Mgr. Dariny Omelkové.

 7. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2157, výměra 1 592 m2 k.ú.Dyje za cenu 39.800,- Kč od paní Marušíkové a paní Radové.

 8. Jednohlasně schválilo záměr směny pozemku p.č. 177 za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje s Bohumilem Lacinou.

 9. Jednohlasně schválilo, že firma H+M, spol. s r.o. Kuchařovice vymění 3 venkovní dveře na OÚ za cenovou nabídku 72.978,- Kč s DPH.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č.: 16HM0192 uzavřenou mezi H+M, spol. s r.o. Kuchařovice a Obcí Dyje na výměnu 3 vchodových dveří na OÚ za cenovou nabídku 72.978,- Kč s DPH.

 11. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 7 072 000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled obce na rok 2017-2019.

 13. Bod 13 se revokuje a bude se projednávat na příštím zasedání v měsíci dubnu 2016.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně pracovníka na VPP pana Lubomíra Popelky.

 15. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo.

 16. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a TJ SOKOL Dyje, z.s.

 18. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2 k.ú.Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje provede firma Porr, a.s. Praha 10 – Strašnice za cenovou nabídku 1.376.449,62 Kč s DPH.

 20. Jednohlasně schválilo zakoupení motorové pily Husquarna H555 pro obec za částku 17.250,- Kč, fa č. 2016020.

 21. Jednohlasně schválilo Smlouvu o využívání kompostárny uzavřenou mezi Obcí Dyje, vlastníkem Dobrovolný svazek obcí Kompostárna Únanov a provozovatelem FCC Únanov, s.r.o. zastoupenou panem Mgr. Josefem Esterkou.

 22. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 413/1, výměra cca 50 m2 k.ú.Dyje.

 23. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku DDHM motorovou pilu Husquarna 55 z důvodu, že je nefunkční.

 24. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.840,- Kč, fa č. 2016/82 za řezání 4 stromů akátu se strojem, který má plošinu.

 25. Jednohlasně schválilo kanalizační přípojku na pozemek p.č. 2176 k.ú.Dyje po místní komunikaci p.č. 2181 k.ú.Dyje, která je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska