Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení záměru prodeje studny na p.č. 145/3 k.ú.Dyje (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.3.2015


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: studna
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Studna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, kopaná (inv. číslo DHM/011)
 2. Cena dle znaleckého posudku.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 30.3.2016 (03/31/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.3.2016 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 24, 25.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 104/1, o výměře cca 88 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Jednohlasně schválilo prodej od TJ SOKOL Dyje, z.s. pozemky p.č. 2153, výměra 1 784 m2; p.č. 2152, výměra 18 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč Obci Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2154, výměra 1 840 m2 k.ú.Dyje za cenu 46.000,- Kč od paní Mgr. Dariny Omelkové.

 7. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2157, výměra 1 592 m2 k.ú.Dyje za cenu 39.800,- Kč od paní Marušíkové a paní Radové.

 8. Jednohlasně schválilo záměr směny pozemku p.č. 177 za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje s Bohumilem Lacinou.

 9. Jednohlasně schválilo, že firma H+M, spol. s r.o. Kuchařovice vymění 3 venkovní dveře na OÚ za cenovou nabídku 72.978,- Kč s DPH.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č.: 16HM0192 uzavřenou mezi H+M, spol. s r.o. Kuchařovice a Obcí Dyje na výměnu 3 vchodových dveří na OÚ za cenovou nabídku 72.978,- Kč s DPH.

 11. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 7 072 000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled obce na rok 2017-2019.

 13. Bod 13 se revokuje a bude se projednávat na příštím zasedání v měsíci dubnu 2016.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně pracovníka na VPP pana Lubomíra Popelky.

 15. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo.

 16. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a TJ SOKOL Dyje, z.s.

 18. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2 k.ú.Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje provede firma Porr, a.s. Praha 10 – Strašnice za cenovou nabídku 1.376.449,62 Kč s DPH.

 20. Jednohlasně schválilo zakoupení motorové pily Husquarna H555 pro obec za částku 17.250,- Kč, fa č. 2016020.

 21. Jednohlasně schválilo Smlouvu o využívání kompostárny uzavřenou mezi Obcí Dyje, vlastníkem Dobrovolný svazek obcí Kompostárna Únanov a provozovatelem FCC Únanov, s.r.o. zastoupenou panem Mgr. Josefem Esterkou.

 22. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 413/1, výměra cca 50 m2 k.ú.Dyje.

 23. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku DDHM motorovou pilu Husquarna 55 z důvodu, že je nefunkční.

 24. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.840,- Kč, fa č. 2016/82 za řezání 4 stromů akátu se strojem, který má plošinu.

 25. Jednohlasně schválilo kanalizační přípojku na pozemek p.č. 2176 k.ú.Dyje po místní komunikaci p.č. 2181 k.ú.Dyje, která je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.3.2016 (03/23/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.3.2016 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.2.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Jiřího Fialy, bytem Dyje č.p. 39, o odkoupení části pozemku p.č. 104/1, o výměře cca 88 m2 k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Projednat v ZO, že TJ SOKOL Dyje, z.s. prodá obci za 1,- Kč pozemek p.č. 2153, výměra 1 784 m2; p.č. 2152, výměra 18 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 6. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Mgr. Omelkové Dariny, bytem Obeciny XIX, Zlín pozemek p.č. 2154, výměra 1 840 m2, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 7. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Marie Marušíkové, bytem Dyje č.p. 162, od paní Libuše Radové, bytem Na Kopečku 324, Dobšice, pozemek p.č. 2157, výměra 1 592 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 8. Projednat v ZO, že obec smění obecní pozemek p.č. 177, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, za pozemek p.č. 2158/2, výměra 872 m2 k.ú.kDyje, kultura ostatní plocha s panem Bohumilem Lacinou, bytem Dyje č.p. 151.

 9. Výměna 3 venkovních dveří bude stát 72.978,- Kč s DPH.

 10. Schválit v ZO Smlouvu o dílo č.: 16HMO192 uzavřenou mezi H&M, spol. s r.o. Kuchařovice,8. května 122 a Obcí Dyje na výměnu 3 vchodových dveří na OÚ za cenovou nabídku 72.978,- Kč s DPH.

 11. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na r. 2016.

 12. Schválit v ZO Rozpočtový výhled obce na rok 2017-2019.

 13. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 14. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obcí na VPP v roce 2016.

 15. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo.

 16. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje, zastoupenou panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p.5.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou panem ing. Valerijem Krejčím, místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou Jiřím Staňkem, předsedou TJ.

 18. Žádost firmy RoMa Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777m2, kultura u všech třech parcel je ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 19. Projednat v ZO, kdo provede opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

 20. Obec zakoupila motorovou pilu H 555 pro obec za částku 17.250,- Kč, fa č. 2016020.

 21. Schválit v ZO Smlouvu o využívání kompostárny uzavřenou mezi Obcí Dyje, vlastníkem Dobrovolný svazek obcí kompostárna Únanov a provozovatelem FCC Únanov, s.r.o., zastoupeným panem Mgr. Josefem Esterkou.

 22. Žádost pana Oty Maška a paní Věru Maškové, bytem Alšova 976/13, 669 02 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 413/1, výměra cca 59 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha – jiná plocha.

 23. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (DDHM) motorovou pilu Husquarna 55 z důvodu, že je nefunkční a nelze ji opravit.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska