Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO dne 24.2.2016 (02/26/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.2.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně neschválilo umístění značky „Zákaz stání“ na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje, od kostela po RD pana Fice.

 4. Jednohlasně schválilo zakoupení zametacího kartáče CB-80 VARI a odhrnovací radlice OR-80 na odstraňování sněhu z chodníků.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury č. 2/2016 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje 15.000,- Kč na ohňostroj.

 8. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2015.

 9. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, o výměře 96 m2.

 10. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 25.000,-Kč za pronájem a zastřešení pódia na koncert Rock Dyje 2016.

 12. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí v ceně 18.000,- Kč stoly a lavice, tzv. pivní sety pro SDH.

 13. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu borovice a modřínu na pozemku p.č. 2528 k.ú.Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje“.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně fyzického předání obci 5 objektů – bunkrů.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně Dohody spolupráce mezi obcí a Policií ČR.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.627,- Kč, fa č. 20160022 za geometrické plány pozemku p.č. 2158 k.ú.Dyje.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.2.2016 (02/17/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 24.2.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.1.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Fice Petra, bytem Dyje čp. 114, o umístění značky „Zákaz stání“ na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje od kostela po RD pan Fice.

 4. Projednat v ZO, že obec zakoupí zametací kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlici OR-80 na odstraňování sněhu z chodníků.

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2016 stála 11.900,-Kč, fa 2/2016.

 6. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Projednat v ZO, že obec přispěje částku 15.000,- Kč na ohňostroj, který by se konal při rockovém koncertu v červnu 2016 na fotbalovém hřišti.

 8. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2015.

 9. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo o pronájem části pozemku p.č. 2544/1, o výměře 96 m2 k.ú.Dyje.

 10. Žádost MOPED TEAM Dyje zastoupena panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje čp. 5, o finanční příspěvek v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v obci Dyje.

 11. Žádost SDH obce Dyje zastoupena velitelem SDH panem Davidem Matouškem, bytem Dyje čp. 167, o finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč na rockový koncert ROCK Dyje na r. 2016.

 12. Žádost SDH obce Dyje zastoupena velitelem SDH panem Davidem Matouškem, bytem Dyje čp. 167, o finanční příspěvek ve výši 18.000,- Kč na zakoupení stolů a lavic, tzv. pivních setů. K dispozici pro akce v obci Dyje.

 13. Žádost pana Maši Boleslava ing. a paní Mašové Anny, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o pokácení 1 stromu borovice a modřínu na p.č. 2528 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 14. Obec vyvěsila dne 15.2.2016 na úřední desce a e-desce výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje“.

 15. Ministerstvo obrany ČR dne 16.2.2016 fyzicky předalo obci 5 objektů – bunkrů.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 27.1.2016 (01/29/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.1.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18, 19.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Česneka, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo žádost o darování pozemků p.č. 566/3; p.č. 566/5; p.č. 566/6; p.č. 1954/2; p.č. 2059/2 k.ú.Dyje od SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, které se nachází pod chodníkem.

 4. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 385/2015 Sb., platnou pro rok 2016.

 5. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 21.715,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 27.1.2016.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího ve výši 8.005,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 27.1.2016.

 7. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru ve výši 1.621,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 27.1.2016.

 8. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 70.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu v roce 2016.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2015.

 10. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje za rok 2015.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.059,- Kč, fa č. 15038 za práce a služby s provozem internetových stránek.

 12. Jednohlasně schválilo stavbu Dyje, Pojer: NN přip. rozš. DS a stavbu NN paní Pařízkové po p.č. 2233 k.ú.Dyje, která je obecní.

 13. Jednohlasně schválilo stavbu Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka, č. stavby 1030028601.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí geometrický plán na rozdělení p.č. 2158 k.ú.Dyje na dvě ideální poloviny.

 15. Jednohlasně neschválilo instalaci svítidla veřejného osvětlení na sloup č. 45/99.

 16. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci stavby: Dyje, Gerši: NN přip. kab. smyčka.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030027522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně proplacené částky 10.980,75 Kč, fa č. 2016540062 firmě GORDIC, s.r.o.

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030028521/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska