Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Usnesení ZO dne 27.1.2016 (01/29/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.1.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18, 19.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Česneka, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo žádost o darování pozemků p.č. 566/3; p.č. 566/5; p.č. 566/6; p.č. 1954/2; p.č. 2059/2 k.ú.Dyje od SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, které se nachází pod chodníkem.

 4. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 385/2015 Sb., platnou pro rok 2016.

 5. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 21.715,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 27.1.2016.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího ve výši 8.005,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 27.1.2016.

 7. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru ve výši 1.621,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 27.1.2016.

 8. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek 70.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu v roce 2016.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2015.

 10. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje za rok 2015.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.059,- Kč, fa č. 15038 za práce a služby s provozem internetových stránek.

 12. Jednohlasně schválilo stavbu Dyje, Pojer: NN přip. rozš. DS a stavbu NN paní Pařízkové po p.č. 2233 k.ú.Dyje, která je obecní.

 13. Jednohlasně schválilo stavbu Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka, č. stavby 1030028601.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí geometrický plán na rozdělení p.č. 2158 k.ú.Dyje na dvě ideální poloviny.

 15. Jednohlasně neschválilo instalaci svítidla veřejného osvětlení na sloup č. 45/99.

 16. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci stavby: Dyje, Gerši: NN přip. kab. smyčka.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030027522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně proplacené částky 10.980,75 Kč, fa č. 2016540062 firmě GORDIC, s.r.o.

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030028521/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.1.2016 (01/20/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.1.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 16.12.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO, že obec požádá SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo o darování pozemků p.č. 566/3; p.č 566/5; 566/6; p.č. 1954/2; p.č. 2059/2 k.ú.Dyje, které se nachází pod chodníkem.

 4. Schválit v ZO Dodatek č. 8 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s Vyhláškou č. 385/2015 Sb. ze dne 17.12.2015 a platnou pro rok 2016.

 5. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 6. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 7. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 8. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2016.

 9. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2015.

 10. Informace ZO obhledně hospodaření obce za rok 2015 – příjmy, výdaje.

 11. Obec uhradila částku 8.059,- Kč, fa č. 15038 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu Zdeňku Hujňákovi.

 12. Žádost E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice k vyjádření ke stavbě Dyje, Pojer: NN přip. rozš. DS.

 13. Žádost ZMES, spol. s r.o., Projektové oddělení, Sadová 829/1, 674 01 Třebíč o vyjádření ke stavbě Dyje, Piringer: NN přip. kabelová smyčka, č. stavby 1030028601.

 14. Projednat v ZO, že obec uhradí geometrický plán na rozdělení parcely č. 2158 k.ú.Dyje.

 15. Žádost manželů Balíkových, Mašejových a pana Karla Brettschneidera o instalaci svítidla veřejného osvětlení na sloup č. 45/99.

 16. Žádost firmy ZMES s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Dyje, Gerši – NN přip. kabelová smyčka.

 17. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030027522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se: Dyje, Gerši – NN přip. kab. smyčka.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 16.12.2015 (12/17/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16.12.2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 8.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2016 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 5. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 6. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2016 zakoupí a vymění troje venkovní dveře na OÚ za plastové.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně doplácení na 1 občana částku 113,- Kč za odvoz popelnic.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030027753/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – stavba „Dyje, Válek NN přip. rozš. DS“.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska