Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO dne 16.12.2015 (12/17/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16.12.2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 8.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2016 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 5. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 6. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2016 zakoupí a vymění troje venkovní dveře na OÚ za plastové.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně doplácení na 1 občana částku 113,- Kč za odvoz popelnic.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030027753/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – stavba „Dyje, Válek NN přip. rozš. DS“.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 16.12.2015 (12/11/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 16.12.2015 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.11.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2016.

 4. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2016.

 5. Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 6. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí a vymění troje venkovní dveře na OÚ.

 7. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 113,- Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2015.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 25.11.2015 (11/26/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.11.2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválili rozšíření programu jednání o bod č. 14, 15.

 2. Jednohlasně schválili ověřovatele zápisu: pana Česneka, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo fakturu č. 1590970105, částku 1.289.413,56 Kč za stavbu místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo fakturu č. 1590970107, částku 215.692,18 Kč za opravu místní komunikace p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, směr Dobšice kolem řeky, teplou balenou – asfaltobetonem v roce 2016.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 8. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejné prospěšné práce v roce 2016.

 9. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany-jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč pro občany 90. let a výše.

 10. Jednohlasně schválilo vydání sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby na pozemku p.č. 431/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo vydání sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby na pozemku p.č. 431/3 k.ú.Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030026373/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na stavbu „Dyje – Veverka, NN přip. kab. příp.“.

 13. Jednohlasně schvaluje vše k inventarizaci.

 14. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 12.100,- Kč, fa č. 20150301 za zhotovení geometrických plánů místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo stavbu: Dyje, Válek NN přip. rozšíření DS.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska