Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.10.2015 (10/19/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 27.10.2015 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.9.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Soukala Stanislava, bytem Hálkova 18, 669 02 Znojmo o souhlas s výstavbou přístavku na nářadí 5 x 2,5 m na p.č. 414/7 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 4. Žádost Oblastní charity Znojmo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 na činnost.

 5. Projednat v ZO a schválit uzavření smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 6. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2015.

 7. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.283,- Kč, fa č. 0741008894.

 8. Projednat a schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 – Místní komunikace pod kostelem - Dyje.

 9. Projednat a schválit v ZO částku 16.830,- Kč, fa č. 2015022 za výkon autorského a technického dozoru na stavbě Místní komunikace pod kostelem – Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 30.9.2015 (10/01/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.9.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030025580/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – jedná se o stavbu Dyje, Řezáč: NN přip. kab. přípojka.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2265 k.ú.Dyje, o výměře 191 m2; pozemek p.č. KN 2263/3 k.ú.Dyje, o výměre 41 m2 z důvodu prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2015 (09/23/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.9.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.8.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO Smlouvu č.: 1030025580/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se o stavbu „Dyje, Řezáč: NN přip. kabel. přípojka“.

 4. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2265 k.ú.Dyje, o výměře 191 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č. KN 2263/3 k.ú.Dyje, o výměře 41 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jejich prodeje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska